xs
xsm
sm
md
lg

“GUNKUL” ยันถือใบอนุญาติลงทุนโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ไม่หวั่นผลกระทบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL
“โศภชา” โร่แจง ถือใบอนุญาตฯ เข้าลงทุนใน “โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม” ทำถูกต้องตามกระบวนการ วอนผู้ถือหุ้น-นักลงทุน เชื่อมั่นบริษัทยึดหลักความถูกต้อง และคำนึงถึงทุกฝ่าย ไม่หวั่นผลกระทบ

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ถึงกรณีโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อใช้ประกอบกิจการไฟฟ้า เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment “EIA”) ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination (IEE)) เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ สำหรับด้านผลกระทบทางเสียงบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินระดับความดังของเสียงในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วนเรื่องระยะห่างที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และได้มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยพร้อมแผนคุ้มครองประชาชนชนตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...