xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดหุ้นประกาศให้ บจ. 7 รายเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ 7 บจ. “CHUO-EARTH-IEC-IFEC-KC-LVT-POLAR” หลังจากไม่นำส่งงบการเงินปี 60 เกิน 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 7 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO) 2.บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) 3.บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) 4.บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) 5.บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) 6.บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT) 7.บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) และแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่ไม่นำส่งงบการเงินหรือนำส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ CHUO, EARTH, IEC, IFEC, KC, LVT และ POLAR มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียน


กำลังโหลดความคิดเห็น...