xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ให้กรรมการ “IFEC” ทุกรายเข้าร่วมประชุมบอร์ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ล.ต.ให้กรรมการ “ไอเฟค” ทุกรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการใหม่ให้ครบองค์ประชุมตามกฎหมาย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จึงขอให้กรรมการที่เหลือทั้ง 3 ราย ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท ได้แก่ (1) นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ (2) นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ (3) พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการใหม่ให้มีกรรมการครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นของ IFEC หลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ได้แจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่ง ก.ล.ต. เห็นว่าอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาของกิจการได้ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทควรได้มีการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ชักช้า

อนึ่ง การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ไม่อาจลบล้างการกระทำที่อาจเป็นความผิดที่กระทำไปแล้วได้ แต่ถ้ากรรมการรายใดมีพฤติกรรมขัดขวางมิให้เกิดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อาจถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดเพิ่มขึ้นอีกกระทงหนึ่งได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...