xs
xsm
sm
md
lg

ปูนใหญ่ เท 2.4 พัน ล. ซื้อ CSA 29%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปูนซิเมนต์ไทย เข้าซื้อหุ้น PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 29% มูลค่า 2,400 ล้านบาท คาดเสร็จไตรมาส 3 ปีนี้ หวังฐานการกระจายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และเอื้อประโยชน์การลงทุน

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งว่า บริษัทได้รรลุข้อตกลงแบบมีเงื่อนไขเพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 29 ใน PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (หรือ CSA) ซึ่งดําเนินธุรกิจหลัก2 ประเภทประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และธุรกิจกระจายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเกี่ยวกับบ้านในตลาดอินโดนีเซีย ที่มีขนาดใหญ่ และมีการเติบโตสูง

ธุรกรรมดังกล่าวคิดเป็นมูลค่า 1,035 พันล้านรูเปีย (ประมาณ 2,400 ล้านบาท) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่และหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบัน และผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมใน CSA
 
ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมข้างต้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เมื่อ CSA ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสมบูรณ์การเข้าถือหุ้นดังกล่าว SCC จะดําเนินการผ่านบริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด

สำหรับ CSA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียในชื่อย่อหลักทรัพย์ “CSAP.JK” ที่ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่สําหรับสินค้าเกี่ยวกับบ้านชื่อ Mitra10 ซึ่งเปิดดําเนินการอยู่จํานวน 27 สาขาในเมืองหลักส่วนใหญ่ของประเทศ รวมทั้งธุรกิจกระจายสินค้าที่มีเครือข่ายร้านค้าปลีกสําหรับสินค้าวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2560 CSA มียอดขายรวมประมาณ 23,700 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 12,000 ล้านบาท

การเข้าถือหุ้นใน CSA ข้างต้น จะทําให้ SCC สามารถขยายฐานธุรกิจในตลาดอินโดนีเซียที่กําลังเติบโตอีกทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ SCC ในอินโดนีเซีย โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.41 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทํารายการนี้ จะเท่ากับร้อยละ 4.84 ดังนั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น