xs
xsm
sm
md
lg

วินเทจ วิศวกรรม เข้าลงทุนเพิ่มใน GEPT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วินเทจ วิศวกรรม เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 300 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้ PP พร้อมแบ่งไปลงทุนใน “พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)” และการแลกหุ้นกับ GEPT จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 27% และส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนการถือหุ้น

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ กรรมการบริหาร บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ VTE ถึงมติที่ประชุมว่า อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2561 โดยให้จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อขออนุมัติมติดังนี้

ขอพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 187,675,687 บาท จากเดิม 1,266,554,542 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,078,878,855 บาท และขอพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,078,878,855 บาท เป็น 1,539,209,053 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 460,330,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ขอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จะนำเสนอให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 300 ล้านหุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดคำนวณแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วัน และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจา และตกลงกับนักลงทุนที่มีชื่อเสียง และฐานะทางการเงินที่ดี ที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ (synergy) โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลงทุนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการจัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ไปยังผู้ถือหุ้น

พร้อมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติแล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติว่า การรับรองการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน GEP นั้น จะต้องมีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นั้น ทางบริษัทฯ จะขอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd.) หรือ GEPT โดยบริษัทฯ จะทำการชำระการซื้อหุ้น และชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นการแลกเปลี่ยน โดยจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEPT จำนวน 188,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ GEPT ในราคาหุ้นละ 1,021.35 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ GEPT รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 192,661,336 บาท
 
นายศุภศิษฏ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น อันดับแรก คือ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศพม่านั้น บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการชำระหนี้จากตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่กู้ยืมมา ใช้สำหรับการก่อสร้างครั้งนี้ ซึ่งการลดภาระทางการเงินดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปีนี้ และต่อเนื่องไปอีก 4 ปี จนถึงปี 2564 ตามระยะการก่อสร้างของโครงการที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 เฟส

อันดับที่สอง คือ เป็นผลดีต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นเก่า เพราะการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยการแลกหุ้นกับ GEPT จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 27% และส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนการถือหุ้น โดยรายได้จากการเข้าถือหุ้น GEPT จะเป็นรายได้ที่มั่นคง และมีระยะเวลานานถึง 30 ปี ทั้งนี้ โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และ COD ได้ช่วงกลางปีนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นต่อจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน (EPS) แล้วนั้น พบว่า อัตราส่วนดังกล่าวจะสูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...