xs
xsm
sm
md
lg

วินเทจ วิศวกรรมฯ เพิ่มทุน RO และ PP ให้ Macquarie Bank Limited

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บอร์ด " วินเทจ วิศวกรรม " อนุมัติการเพิ่มทุน RO และ PP ให้แก่ Macquarie Bank Limited สถาบันการเงินเก่าแก่ชื่อดังในประเทศออสเตรเลีย พร้อมเตรียมการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อ

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ VTE ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากที่ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไว้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 249,174,014 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 83,058,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RO ซึ่งมีหุ้นที่ขายได้เป็นจำนวน 54,446,751 หุ้น และมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรอีกจำนวน 194,727,273 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ที่เหลือ โดยจัดสรรหุ้นเป็นจำนวน 141,604,288 หุ้น ในอัตราส่วน 25 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่ (25:4) ราคาหุ้นละ 2 บาท ระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้ วันที่ 7 กันยายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนในวันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560

พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ สถาบัน Macquarie Bank Limited ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้น และมีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ โดย Macquarie Bank Limited จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ PP ในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้จนครบจำนวน ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกัน และก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายต่อ Macquarie Bank Limited ในแต่ละครั้ง หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังดังกล่าว ราคาเสนอขายหุ้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งปัจจุบัน VTE มีราคา 2.14 บาท ต่อหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

โดยระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน PP จะเริ่มตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR สำหรับปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือวันที่บริษัทฯ และ Macquarie Bank Limited ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง จนถึงวันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ วันที่ 26 เมษายน 2561 หรือวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจำนวนมาก และจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานในปัจจุบัน นำไปชำระคืนหนี้เดิมต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อลดภาระหนี้สิน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ Minbu เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220MW ที่เมืองมินบู ประเทศพม่า และโครงการ Biliran เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25MW ที่เมืองบิริรัน ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนได้เป็นอย่างสูง
กำลังโหลดความคิดเห็น...