xs
xsm
sm
md
lg

“ชาติชาย” หนุนธรรมาภิบาล ผุด Drive Award องค์กรเพื่อสังคม (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารออมสิน
นายกสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ ผุดรางวัล Drive Award มอบแก่บริษัทจดทะเบียน หรือ องค์กรบุคคลที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร หวังสร้างต้นแบบความยั่งยืนบนพื้นฐานของความถูกต้อง มีความทันสมัย มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีนวัตกรรมแข่งขันกับประเทศอื่นได้นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารออมสิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดมอบรางวัล Drive Award ว่า ทางสมาคมฯ ได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่องค์กร หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นหลักในด้านธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการแสดงออกซึ่งศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนสังคม อีกทั้ง นำประเทศไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพิจารณามอบรางวัล DRIVE AWARD ให้กับภาคธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริหาร, ด้านกลยุทธ์, ด้านการตลาด, ด้านทรัพยากรบุคคล, ด้านการเงิน, ปราชญ์ชาวบ้าน, และวิสาหกิจชุมชน

“การพิจารณามอบรางวัล Drive Award นี้จะเน้นหนักไปยังกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลที่นำเอาธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลประกอบการที่ดี มีกำไรมากมาย แต่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีความโปร่งใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อสะท้อนถึงการความยั่งยืนบนพื้นฐานของความถูกต้อง มีความทันสมัย และมีนวัตกรรมสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้”

ทั้งนี้ 5 กลุ่มธุรกิจ 5 ที่มีความโดดเด่นในการพิจารณาตัดสินมอบรางวัล Drive Award ได้แก่ รางวัลด้านบริหาร (DRIVE AWARD Management) ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด, และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รางวัลด้านกลยุทธ์ (DRIVE AWARD Strategy) ได้แก่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, และ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รางวัลด้านการตลาด (DRIVE AWARD Marketing) ได้แก่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลด้านทรัพยากรบุคคล(DRIVE AWARD Human Resource) ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลด้านการเงิน (DRIVE AWARD Finance) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

รางวัลปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ คุณฉวีวรรณ หัตถกรรม, คุณประภาส สุวรรณรัตน์, คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์, คุณรังสรรค์ วงศ์งาม และคุณสงัด ศรีสุขโข

รางวัลวิสาหกิจชุมชน DRIVE AWARD ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท, วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ, วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด, และวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ การประกาศตัดสินมอบรางวัล DRIVE AWARD ที่มียอดเยี่ยมประกาศผลการตัดสินในวันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 17.00-21.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกนั้นดำเนินการโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการตัดสิน และกรรมการตัดสินประกอบด้วย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, รศ.ดร. สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย กรรมการบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ, คุณประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม, คุณบัณฑิต พงศาวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย, คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณโตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน คุณโชคชัย คุณาวัฒน์ อุปนายก สมาคมฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน คุณอุบลวรรณ ช่างเขียนดี เลขาธิการสมาคมฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
กำลังโหลดความคิดเห็น...