xs
xsm
sm
md
lg

NEWS ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ TNEWS

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ส่งหนังสือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด หรือ TNEWS ซึ่ง NEWS ได้ตั้งด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวไว้ในงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เบื้องต้น NEWS มีความเชื่อมั่นว่า NEWS จะรับเงินกู้ยืมจำนวน 24 ล้านบาทคืนทั้งจำนวน ด้วยปัจจุบัน TNEWS ยังมีการดำเนินธุรกิจปี 2559 มีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้ผลประกอบการโดยรวมมีขาดทุนสะสมลดลง เป็นผลให้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่ามากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ TNEWS สามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืมจำนวน 24 ล้านบาทได้

ทั้งนี้ NEWS ได้ชี้แจงต่อ ตลท. ตามประเด็นดังนี้

1.1 การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาอย่างไร เช่น ประโยชน์ต่อบริษัท ความเสี่ยง ความสามารถในการชำระคืน ความจำเป็น และเหตุผลในการเข้าทำรายการ รวมทั้งขอให้ระบุรายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงิน ได้แก่ วันที่มีมติให้เข้าทำรายการ วงเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย กำหนดการชำระคืน และภาระหนี้คงค้างทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยล่าสุด

พร้อมทั้ง สรุปข้อมูลของ TNEWS ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบริษัททั้งในด้านกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร

1.1.1 รายการกู้ยืมเงินผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร

- คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ได้อนุมัติให้ทำรายการ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีเจตจำนงค์จะเข้าลงทุน หรือร่วมธุรกิจกับ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ในบริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด โดยเล็งเห็นว่า บริษัทมีสื่อที่มีศักยภาพในด้านภูมิภาค ซึ่งหากได้ร่วมธุรกิจ จะทำให้ธุรกิจสื่อของกลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นคง และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

แต่เนื่องจาก บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน โดยเมื่อบริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด ปรับโครงสร้างได้ตามที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีสิทธิเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ทีนิวส์ ทีวี จำกัด หรือคงเป็นเงินกู้เอาไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคต ทั้งนี้ การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้คิดเป็นขนาดรายการในสัดส่วนร้อยละ 0.60 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2/2558

1.1.2 ระบุรายละเอียดของสัญญากู้ยืมเงิน ได้แก่ วันที่มีมติให้เข้าทำรายการ วงเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย กำหนดการชำระคืน และภาระหนี้คงค้างทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยล่าสุด

- ในการกู้ยืมได้จัดทำเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นระยะเวลา 1 ปี ครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

- อนุมัติโดยการให้สัตยาบันเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

- ภาระหนี้เงินต้นรวมดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวน 25,200,0000 บาท
(เงินต้น 24,000,000 บาท และดอกเบี้ย 1,200,000 บาท)

1.1.3 สรุปข้อมูลของ TNEWS ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ชื่อผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับบริษัททั้งในด้านกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

- TNEWS ประกอบธุรกิจสื่อทุกประเภท และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ โดยข้อมูลตามงบการเงินปี 2558 TNEWS มีสินทรัพย์รวม 28,649,539.56 บาท มีรายได้รวม 36,796,122.11 บาท และผลประกอบการขาดทุนเป็นจำนวน 44,736,698.24 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนร้อยละ (%)
บริษัท กรีนโพรเท็คท์ จำกัด 204,997 58.57057
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 1 0.00028
นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ 1 0.00028
นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย 1 0.00028
บริษัท สำนักข่าว ที-นิวส์ จำกัด 145,000 41.42857

ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และ TNEWS ทั้งในด้านกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยชื่อผู้มีความสัมพันธ์ บริษัท TNEWS นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ กรรมการและผู้ถือหุ้น (1 หุ้น) ของ บจ.กรีนเน็ต 1282 (บริษัทย่อย) ผู้ถือหุ้น (1 หุ้น) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการบริษัท *(แต่งตั้งวันที่ 2 ธันวาคม 2560) ผู้ถือหุ้น (1 หุ้น) และอดีตกรรมการ *(ลาออก 30 พ.ย.2560)

1.2 เหตุใดฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า ไม่มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืน และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน

เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้พิจารณางบการเงินของ TNEWS ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะมีผลกำไรเมื่อใด จึงส่งผลต่อความสามารถในการใช้เงินกู้คืนให้แก่บริษัทฯ จึงได้พิจารณาตั้งสำรองหนี้ดังกล่าวทั้งจำนวน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะรับเงินกู้ยืมจำนวน 24 ล้านบาทคืนทั้งจำนวน ด้วยปัจจุบัน TNEWS ยังมีการดำเนินธุรกิจปี 2559 มีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้ผลประกอบการโดยรวมมีขาดทุนสะสมลดลง เป็นผลให้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่ามากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ TNEWS สามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืมจำนวน 24 ล้านบาทได้

1.3 สถานะปัจจุบัน รวมถึงความคืบหน้าในการติดตามชำระหนี้ มาตรการในการติดตามให้ชำระหนี้ และกรอบเวลา ทั้งนี้ ขอให้รายงานความคืบหน้าในการติดตามหนี้ดังกล่าวพร้อมกับการนำส่งงบการเงินทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะอย่างเคร่งครัด โดยขณะนี้อยู่ระหว่งการเจรจาเพื่อกำหนดกรอบเวลาการชำระคืน โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าไหนการติดตามทวงถามให้ทราบ พร้อมการนำส่งงบการเงินทุกไตรมาส

1.4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อกรณีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน และการติดตามชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งขอให้ระบุผลกระทบจากการไม่ได้รับเงินคืน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนมีความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการเงิน โดยการติดตามทวงถามอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า TNEWS จะสามารถคืนเงินให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินคืน บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดย TNEWS มีทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่บริษัทฯ จะสามารถนำมาชดเชยความเสียหายได้ รวมถึงนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ได้ค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าวด้วย

1.5 รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศที่อ้างถึงลำดับที่ 2 หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งขอให้ชี้แจงการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่อ้างถึง

บริษัทฯ ขอเรียนว่า เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงตามรายละเอียดความสัมพันธ์ตามที่ปรากฏในข้อ 1

กำลังโหลดความคิดเห็น...