xs
xsm
sm
md
lg

เลือกให้เป็น!!บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารพาณิชย์-รัฐ เปิดศึกบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง เสนอดอกเบี้ยตั้งแต่ 1.3-2% สูงกว่าดอกเบี้ยฝากประจำ แถมคล่องตัวกว่าบางแห่งถอนได้ คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน โอนดอกเบี้ยให้ทุกเดือนทบเป็นยอดฝากใหม่ แต่ทุกแบงก์มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ นักการเงินแนะสอบถามให้ละเอียด เพราะมีทั้งให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดและให้ทั้งก้อน บางรายต้องมีเงินค้างบัญชีสูง

ในระยะนี้บรรดาธนาคารทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ต่างออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงมาล่อใจเหล่าผู้มีเงินออม บางแห่งเสนอดอกเบี้ยสูงถึง 2% นับได้ว่าเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และที่สำคัญคือบัญชีออมทรัพย์ประเภทนี้ไม่ต้องเสียภาษี 15% เหมือนกับบัญชีเงินฝากประจำ แต่ดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ต้องไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ทั้งนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติส่วนใหญ่แล้วธนาคารพาณิชย์มักจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.125-0.5% ดังนั้นบัญชีออมทรัพย์พิเศษแบบนี้จึงให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติหลายเท่าตัว

ที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า 1.5% สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ขณะนี้นับว่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารหลายแห่ง เช่น ฝากประจำระยะยาว 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% เมื่อหักภาษีที่ 15% แล้วจะได้ดอกเบี้ยสุทธิเพียง 1.4875% แถมบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงบางแห่งมีความคล่องตัวเบิกถอนได้

TISCO My Savings สูงสุด 2%

ตอนนี้บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงมีหลายธนาคาร โดยแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป บางแห่งให้อัตราดอกเบี้ยสูงมากแต่ต้องทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ เช่น ME ของ TMB แม้จะมีสาขาให้บริการแต่ก็มีน้อยมาก จึงเหมาะกับผู้ออมเงินบางกลุ่ม

ถ้าเน้นตัวเลขของดอกเบี้ยสูงขณะนี้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings ของธนาคารทิสโก้ ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2% เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของบัญชีนี้พบว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี 0.15% - 1.45% ต่อปี แยกเป็น วงเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.15% วงเงินส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.45% วงเงินส่วนที่เกิน 500,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.25% การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก

เงื่อนไขของออมทรัพย์ TISCO My Savings บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กรณีปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ของอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่ประกาศในขณะนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ธอส.ออมทรัพย์สุขใจ 1.75%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจ รับเปิดบัญชีและรับฝากเงินตั้งแต่วันที 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2562 (ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที 9 เมษายน 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงือนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาท ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี

หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันทีเปิดบัญชีจนถึงวันทีปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี

ทั้งนี้หากดอกเบี้ยทีจ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สุขใจตามงวดบัญชี (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยทีควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนทีเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทเปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม

ธนชาต Ultra Savings 1.6%

บัญชีออมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จอีกรายได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ของธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ แต่มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.6% ต่อปี

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท สามารถเบิกถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน

ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้ง ต่อไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน

มีอีกหลายธนาคาร

นอกจากนี้ยังมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารอื่นที่ให้อัตราดอกเบี้ยในระดับที่ใกล้เคียงกัน เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ คิดดอกเบี้ยทุกวัน รับดอกเบี้ยทุกเดือน ต่ำกว่า 1 แสนรับดอกเบี้ย 0.6% เงินฝาก 1 แสนบาทขึ้นไปดอกเบี้ย 1.3%

ธนาคารทหารไทย มีบัญชีที่เคยโด่งดังอย่าง ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ให้ดอกเบี้ยสูง เหมือนฝากประจำ แต่ยืดหยุ่นและถอนได้ แบบบัญชีออมทรัพย์ ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก รับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน หรือแค่ออม โน ฟิกซ์ เพิ่มให้มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีธนาคารขนาดเล็กอีกหลายแห่ง ที่ออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงมาแข่งขันในตลาดเงินฝากให้ผู้มีเงินออมได้เลือกเช่นกัน แต่วงเงินที่กำหนดไว้อาจค่อนข้างสูง
อัตราดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings
ดูวิธีคิดดอกเบี้ย

นักการเงินรายหนึ่งกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบ้านเราอยู่ในระดับที่ต่ำมานาน แม้ปลายปี 2561 จะมีสัญญาณอัตราดอกเบี้ยขึ้น แต่ถึงนาทีนี้ทิศทางดอกเบี้ยกลับเข้าสู่ทิศทางนิ่งหรืออาจปรับลดลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจโลก

ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐต่างออกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงพร้อมกันหลายแห่ง อัตราดอกเบี้ยมีตั้งแต่ 1.3%-2% นับว่าสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติมาก และบัญชีเงินฝากประเภทนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่นที่สามารถเบิกถอนได้ ต่างจากบัญชีเงินฝากประจำ อีกทั้งตัวอัตราดอกเบี้ยที่แบงก์เสนอให้ก็ใกล้เคียงหรืออาจสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ และไม่ต้องเสียภาษี 15% เหมือนกับบัญชีฝากประจำ

แต่บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนี้จะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามา ผู้ต้องการฝากเงินต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี ว่าท่านสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารผู้ออกบัญชีที่ท่านสนใจได้หรือไม่

ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย บางแห่งให้ผลตอบแทนจากบัญชีออมทรัพย์สูงถึง 2% หรือบางแห่งให้ 1.6% ตรงนี้ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยว่าเป็นแบบใด

แม้ธนาคารทิสโก้ ชูดอกเบี้ย 2% แต่ใช้วิธีคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เงินฝาก 3 หมื่นบาทแรกได้ดอกเบี้ย 0.15% เกิน 3 หมื่น-1 แสนบาทถึงจะได้ดอกเบี้ย 2% หากฝากเงิน 1 แสนบาทจะคิดดอกเบี้ยแยกเป็น 2 ส่วนคือ 3 หมื่นบาทแรกได้ 0.15% อีก 7 หมื่นบาทถึงจะได้ดอกเบี้ย 2% เฉลี่ยแล้วจะได้ดอกเบี้ยที่ 1.445%

ขณะที่ธนาคารธนชาตให้ดอกเบี้ย 1.6% แยกเป็น ต่ำกว่า 2 หมื่นได้ดอกเบี้ย 1% เกิน 2 หมื่น-50 ล้านบาทได้ดอกเบี้ย 1.6% หากฝากเงิน 1 แสนบาท ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยที่ 1.6 % ของเงิน 1 แสนบาท หากถอนเงินฝากในบัญชีจนต่ำกว่า 2 หมื่นบาทจึงจะคิดดอกเบี้ยให้ที่ 1%

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ให้ดอกเบี้ย 1.75% ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยให้ตั้งแต่วันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 สำหรับเงินฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท รับฝากตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 การคิดอัตราดอกเบี้ยให้ที่ 1.75% ตั้งแต่บาทแรกแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ Ultra Savings
ทบให้ทุกเดือน-น่าสน

ประการที่สอง พิจารณาว่าแต่ละธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบรายวันหรือคิดให้ปีละ 2 ครั้งเหมือนบัญชีออมทรัพย์ปกติ อย่างธนาคารทิสโก้และธนชาตคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นรายวันและจะให้ดอกเบี้ยทุกเดือนตามที่ธนาคารกำหนดวัน หลังจากนั้นจะทบตัวดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นยอดฝากใหม่ในเดือนต่อไป ขณะที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันเช่นกัน แต่จะนำดอกเบี้ยเข้าให้ปีละ 2 ครั้ง คือ 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม

ในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่ของธนาคารทิสโก้และธนชาตกล่าวตรงกันว่าการทบดอกเบี้ยกับเงินต้นเป็นยอดใหม่ฝากเข้าทุกเดือนย่อมดีต่อผู้ฝากเงินมากกว่าการให้ดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งแบบออมทรัพย์เดิม

เงื่อนไขอื่นก็ต้องดู

ประการที่สาม ดูเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น บัญชี Ultra Savings 1.6% ของธนชาต เปิดให้ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง หากครั้งที่ 3 จะเสียค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อครั้ง หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สุขใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีเงื่อนไขว่าหากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันทีเปิดบัญชีถึงวันที 9 เมษายน 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันทีเปิดบัญชีจนถึงวันทีปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี

บัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ได้ 1.3% ตั้งแต่บาทแรก และเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แต่มีเงื่อนไขต้องใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน หรือเพิ่มเงินฝากในบัญชี โนฟิกซ์ เป็น 2 ล้านบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละธนาคารที่เสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จ่ายบิลฟรี โอนเงินฟรี ต้องสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจว่าเป็นอย่างไร เพราะบางธนาคารเองต้องการใช้บัญชีเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มฐานลูกค้าหรือเพิ่มธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคารกำลังโหลดความคิดเห็น...