xs
xsm
sm
md
lg

เสียงข้างมาก มส.คงเดิม จ้องตั้ง’ทายาท’นั่งแทน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตั้งเจ้าอาวาสวัดดังและกรรมการมหาเถรสมาคมที่ถูกดำเนินคดี ส่อแววไม่เปลี่ยนแปลง หลังพระผู้ใหญ่ใช้สิทธิตั้งรักษาการเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะกรุงเทพ แต่ละสายยังรักษาโควต้าของตนเองไว้ รอตั้งเจ้าอาวาสและกรรมการมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งต่อไป วัดสระเกศและสามพระยาอยู่ภายใต้อำนาจเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดพิชัยญาติ เสียงข้างมากยังไม่เปลี่ยน รอบนี้ไม่สะเทือนธรรมกาย
(ภาพจาก internet)
การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เสนอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโมลี(พรหมา สปฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส อายุ 76 พรรษา 56 รองเจ้าคณะภาค 10 เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 10 แทนพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ขณะที่ตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่เดิมอดีตพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาครองตำแหน่งอยู่นั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม แจ้งให้ มส.รับทราบถึงการแต่งตั้ง พระธรรมสุธี(นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะภาค 4-7 ธรรมยุติกนิกายที่พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม ครองตำแหน่งอยู่นั้น สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แจ้งให้ มส. รับทราบถึงการแต่งตั้ง พระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 แทน

ส่วนตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศและวัดสามพระยานั้น ได้ให้รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสดูแลความเรียบร้อยในวัดไปก่อน และกรรมการมหาเถรสมาคมที่ว่างลง 3 ตำแหน่งรอการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งต่อไป

แค่ตั้งรักษาการเจ้าคณะภาค

ผลการประชุมมหาเถรสมาคมรอบนี้ เป็นเพียงการแต่งตั้งรักษาการเฉพาะตำแหน่งเจ้าคณะที่ว่างลง ประกอบด้วย เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าคณะภาค 10 โดยเจ้าคณะใหญ่ที่กำกับดูแลเจ้าคณะภาคได้เสนอชื่อรองเจ้าคณะขึ้นมารักษาการแทน ส่วนเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) เสนอเลขาฯ สมเด็จพระสังฆราชมารักษาการแทน

ขั้นตอนนี้เป็นเพียงการรักษาการเท่านั้น ยังไมใช่การแต่งตั้งเจ้าคณะอย่างเป็นทางการ ขึ้นกับมติของกรรมการมหาเถรสมาคมในครั้งต่อไปอีกครั้ง โดยอาจแต่งตั้งรักษาการหรือพระรูปอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน เพราะในอดีตอย่างตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนั้นพระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมาตั้งแต่ปี 2553 เมื่อพระเทพสิทธิเมธี(ปัจจุบันพระธรรมสิทธินายก) วัดจันทาราม เขตธนบุรี เจ้าคณะกรุงเทพ เกษียณเมื่อปี 2556 แต่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระพรหมดิลกขึ้นเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครแทน

พระธรรมสุธีต้องรอมา 5 ปี ได้เป็นแค่รักษาการ ส่วนจะได้รับตำแหน่งถาวรหรือไม่ ขึ้นกับที่ประชุมมหาเถรสมาคม ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน

เดิมตำแหน่งรองเจ้าคณะนั้นไม่มี แต่ระยะหลังผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะทั้งหลาย มักมีการวางทายาทไว้โดยตั้งตำแหน่งดังกล่าวขึ้นมา หากตัวเองต้องพ้นจากตำแหน่งไปก็หวังว่าจะมีการดันพระในสังกัดของตัวเองขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน
กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง (ภาพจาก DMC.tv)
พิชยญาติคุมสระเกศ-สามพระยา

กรณีที่เจ้าอาวาส 2 วัดดังในกรุงเทพคือวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและวัดสามพระยา ที่ว่างลงจากคดีเงินทอนวัด ถือว่าอยู่ในสายบังคับบัญชาของเจ้าคณะกรุงเทพฯ แม้จะมีการตั้งเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงขึ้นมารักษาการ แต่เจ้าคณะกรุงเทพฯ ก็ต้องขึ้นกับเจ้าคณะภาค 1 ที่มีพระเทพสุธี(สายชล ฐานวุฑฺโฒ) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ

แต่เจ้าคณะภาค 1 ก็ต้องขึ้นตรงกับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ดังนั้นอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสระเกศและวัดสามพระยา จึงต้องผ่านความเห็นชอบของสมเด็จสมศักดิ์ ที่คุมพื้นที่วัดในภาคกลางทั้งหมด

ปกติตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น ส่วนใหญ่มักมีการเลื่อนจากรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสภายในวัดนั้นขึ้นมาทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสที่พ้นตำแหน่งไป ในกรณีนี้มักไม่มีแรงต้านจากพระภายในวัด แต่ก็มีกรณีพิเศษที่มีการเชิญพระจากวัดอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน วิธีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าอาวาสข้ามวัดรูปใหม่นั้นลดแรงต้านภายในได้มากน้อยเพียงใด ในอดีตมีกรณีของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสายวัดสระเกศในขณะนั้น ตั้งพระข้ามวัดมาเป็นเจ้าอาวาส ทำให้พระลูกวัดในลำดับรองร้องเรียนต่อมหาเถรสมาคมจนถูกสั่งลงโทษ

ทั้งนี้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหญ่ ๆ ตามต่างจังหวัดนั้น จะมีผลต่อตำแหน่งทางการปกครองตามมาด้วย เช่น ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดหรือรองเจ้าคณะ ซึ่งเป็นการปูทางไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ที่สูงขึ้นไป

ทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิจของพระชั้นผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมจะเป็นผู้พิจารณาตามสายงาน หากพระลูกวัดที่มีตำแหน่งจ่อคิวเจ้าอาวาสเป็นสายที่ไว้ใจได้ก็แต่งตั้งขึ้นมาแทน แต่หากเป็นคนละสายก็เลือกที่จะหากพระในสายของตัวเองเข้ามาทำหน้าที่แทน แม้จะข้ามวัดหรือข้ามอำเภอ อย่างวัดที่เชียงใหม่ก็เคยเกิดปัญหานี้ขึ้น แต่สามารถยุติปัญหานี้ได้โดยที่พระผู้ใหญ่ต้องขึ้นไปเคลียร์กับพระลูกวัด

รักษาโควต้า

ส่วนตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมที่วางลง 3 ตำแหน่งนั้น แม้ยังไม่มีการแต่งตั้งพระรูปใดเข้ามาทำหน้าที่แทน แต่หากพิจารณาจากผลการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ย่อมชัดเจนว่า เจ้าคณะภาคที่ว่างลงแต่ละสายต่างต้องรักษาโควตาของตัวเองไว้ อย่างเช่น เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าคณะใหญ่หนกลางและเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

3 กรรมการในมหาเถรสมาคมที่ว่างลง วัดสระเกศและสามพระยาถือเป็นสายของมหานิกาย งานนี้โต้โผใหญ่หนีไม่พ้นสายปากน้ำและพิชัยญาติที่จะเป็นผู้เสนอชื่อพระที่เหมาะสมเข้ามารับตำแหน่ง ขณะที่วัดสัมพันธวงศ์อยู่ในสังกัดธรรมยุต แม้ที่ผ่านมาอดีตพระพรหมเมธีจะเอียงไปทางมหานิกาย จนถูกเรียกประชดประชันว่าเป็นสาขาธรรมกายเมืองกรุง ส่วนนี้เป็นสิทธิของวัดบวรนิเวศฯ เป็นผู้พิจารณา

เมื่อเป็นเช่นนี้เท่ากับว่าเสียงข้างมากในมหาเถรสมาคมไม่เปลี่ยนไปจากเดิม หากท่าทีของสายธรรมยุตบางวัดยังคล้อยไปในทางเดียวกับสายมหานิกายย่านภาษีเจริญ ที่จริงสายพระก็ไม่ต่างไปจากสายทหาร ตำรวจหรือข้าราชการทั่วไป และเป็นความสัมพันธ์แบบศิษย์กับอาจารย์ พระที่ครองตำแหน่งสูงก็มักจะวางคนของตัวเองไว้เป็นขั้น ๆ อยู่แล้ว เมื่อรายใดต้องพ้นจากตำแหน่งไปก็ตั้งศิษย์คนอื่นขึ้นมาทำหน้าที่แทน

ดังนั้นในการเลือกกรรมการมหาเถรสมาคมครั้งต่อไป พระผู้ใหญ่ต้นสังกัดย่อมต้องเสนอชื่อพระที่มีคุณสมบัติถึงขึ้นมาให้พิจารณา ซึ่งในการประชุมมักไม่มีการคัดค้าน ถือเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดังนั้นเสียงโหวตข้างมากในมหาเถรสมาคมจึงเป็นไปในแนวทางเดิม
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะภาค(ภาพจาก internet)
ธรรมกายหายใจคล่อง

การรักษาเสียงข้างมากไว้ได้ ย่อมมีผลต่อภาคส่วนอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดของสายเสียงข้างมากเกิดความสบายใจมากขึ้น โดยเฉพาะวัดพระธรรมกายที่ต้องขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดมากมายทั้งในและต่างประเทศ หากไม่ได้ไฟเขียวจากมหาเถรสมาคมคงสานต่อกิจกรรมเหล่านี้ได้ยาก

รวมไปถึงปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในเรื่องของมติสึกพระธัมมชโยที่เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ส่งเรื่องให้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีดำเนินการตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ แต่สุดท้ายปล่อยให้เรื่องเงียบหาย จนทำได้เพียงแค่การตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดพระธรรมกายเท่านั้น หากเสียงข้างมากยังหนุนแนวทางดังกล่าวย่อมไม่เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกาย

แม้กระทั่งวัดที่ยังเมินคำสั่งของเจ้าคณะใหญ่ในเรื่องปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ย่อมพลอยรับอานิสงส์นี้ไปตามด้วย เพราะนับตั้งแต่คำสั่งของเจ้าคณะใหญ่ทุกหนออกมาเมื่อ 30 กันยายน 2560 วัดในเครือข่ายบางแห่งก็ยังคงพิธีกรรมเหล่านี้อยู่ โดยมิได้ยุติแต่อย่างใด

ดังนั้นความหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์บ้านเรา คงไม่สามารถก้าวข้ามวังวนเดิม ๆ ได้ เนื่องจากคณะสงฆ์ต่างต้องการที่จะรักษาสิทธิ รักษาฐานของตัวเองต่อไป รอเพียงให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และหากได้รัฐบาลใหม่มาจากพรรคการเมืองที่เคยเกื้อหนุนกันมา สถานการณ์ย่อมเป็นไปในทางบวกต่อคณะสงฆ์ชุดนี้กำลังโหลดความคิดเห็น...