xs
xsm
sm
md
lg

ม.อ.ภูเก็ต จับมือ อบจ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนานักเรียน-ครู ผ่านภาษาต่างประเทศและโอกาสทางการศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาในจังหวัดภูเก็ต มุ่งเน้นการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต


รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาในจังหวัดภูเก็ต" เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป


การลงนาม MOU ครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ และทักษะภาษาต่างประเทศ ม.อ.ภูเก็ต จึงได้จัดหลักสูตรระยะสั้น ทั้งภาษาต่างประเทศ และศาสตร์วิชาพื้นฐานทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่เน้นความเป็นนานาชาติ เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา

ม.อ.ภูเก็ต จะเปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ ภายใต้โครงการโควตาพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสวิจัยด้านเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติในระดับการศึกษาพื้นฐาน ในวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและครู


ในการลงนามในครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาษาต่างประเทศ และโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบจ.ภูเก็ต สอดคล้องกับนโยบายของ ม.อ.ภูเก็ต ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ อบจ.ภูเก็ต ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา ให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่าง ม.อ.ภูเก็ต กับ อบจ.ภูเก็ต เพื่อพัฒนาการโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสู่อนาคตที่ดีขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น