xs
xsm
sm
md
lg

ศาลจังหวัดภูเก็ตเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว อำนวยความยุติธรรมแก่นักท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศาลจังหวัดภูเก็ตเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว อำนวยความยุติธรรมแก่นักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นด้านอำนวยความยุติธรรม หลังคดีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวพุ่ง

นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมการเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานที่จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศต่างๆ เพื่อร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว ศาลจังหวัดภูเก็ต อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศาลจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา 


นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทในคดีอาญาที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหายและตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย รวมทั้งคดีแพ่ง หรือคดีที่เกิดกับผู้บริโภคสินค้าและบริการ ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทย

ดังนั้น การดำเนินการในส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่นักท่องเที่ยว เมื่อเกิดข้อพิพาททั้งทางอาญาและทางแพ่งและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และลงโทษอย่างเด็ดขาด ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศไทย


ทั้งนี้ ศาลจังหวัดภูเก็ตได้เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 กระทั่งเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงหยุดดำเนินการ กระทั่งปัจจุบัน ได้เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนงานส่วนคดีนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่นักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น ด้านอำนวยความยุติธรรมเมื่อเกิดคดีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนคดีนักท่องเที่ยวของศาลจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย การให้คำแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการจัดทำคำฟ้องในกรณีที่เป็นคดีผู้บริโภค ดูแลการนัดพิจารณา เพื่อให้คดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยได้ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าคดีจะเสร็จการพิจารณา รวมทั้งการสืบพยานที่เป็นนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า การประสานงานกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อติดตามผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกฟ้องให้มาศาลโดยเร็ว


นอกจากนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและการแจ้งวันนัดหรือคำสั่งศาล ดำเนินการโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ประสานงานกับล่ามหรือผู้ใกล่เกลี่ยที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และให้ความช่วยเหลือแนะนำนักท่องเที่ยวในกรณีนักท่องเที่ยวต้องการแต่งตั้งผู้แทนของส่วนราชการเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินคดีต่อไปในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางกลับ


กำลังโหลดความคิดเห็น