xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลาประชุมหารือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้รวดเร็วและเป็นรูปธรรม โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา น.ส.สุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ก่อนเข้าวาระการประชุม เป็นการรายงานสถานะวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 20 ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคงเหลือ 560,074.63 บาท วงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดที่จัดสรรให้อำเภอคงเหลือ 4,758,920.54 บาท ส่วนยอดสรุปการเบิกจ่ายเงินในอำนาจนายอำเภอ และในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งสิ้น 2,562,729.46 บาท และวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 5,318,995.17 บาท

จากนั้นเป็นการพิจารณารับรองโครงการซ่อมแซม ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 2 โครงการ แขวงทางหลวงที่ 2 (นาหม่อม) โครงการซ่อมแซม ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 2 โครงการ แขวงทางหลวงสตูล โครงการซ่อมแซม ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จํานวน 6 โครงการ โครงการชลประทานสงขลา รวมถึงพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ตลอดจนการขอขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านพืช ด้านประมง และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น