xs
xsm
sm
md
lg

ICE-SSI ม.อ. มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัย และบุคลากรคุณภาพ

ประเทศไทยมีการส่งออกอาหารทะเลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีการส่งออกทั้งรูปแบบสด และแปรรูป จำนวน 1.5 ล้านตัน มีมูลค่า 195,000 ล้านบาทต่อปี อาหารทะเลจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ภายใต้ภารกิจการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อการนำไปใช้ในวงวิชาการ และอุตสาหกรรม ผลิตกำลังคนคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์อาหารทะเลและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เสริมสร้างความร่วมมือวิจัยผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนของทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านอาหารทะเลมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ


ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) กล่าวว่า แนวคิดหลักของศูนย์ คือการมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเลที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนานาชาติ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างประเทศในการสร้างงานวิจัยและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานต่างๆ

อีกทั้งยังมีการให้บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ในเรื่องของงานวิจัยด้านอาหารทะเล โดยมีภาคเอกชนให้ความสนใจงานวิจัยเรื่องไบโอแคลเซียม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการสามารถตีตลาดได้กว้าง และตอบโจทย์ตลาดฮาลาล ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ยังมีความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) ยังดำเนินการในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเล ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และโมเดล BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนยังตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องกำลังคน คือการสร้างบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษา และคาดว่าจะมีนักศึกษาทยอยสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

“ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล (ICE-SSI) มีบุคลากรและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มุ่งสู่การเป็น World Class Research Center ผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถแข่งขันในระดับโลก รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมกับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคมในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป” ศ.ดร.สุทธวัฒน์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น