xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้านำสายไฟฟ้าลงดินเพิ่มอีก 1 สาย ถนนภูเก็ต ใช้งบกว่า 59 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนภูเก็ต ระยะทาง 600 เมตร เริ่มการก่อสร้าง ก.ค.นี้ ใช้งบกว่า 59 ล้าน 

วันนี้ (22 มิ.ย.) ที่ห้องประชุม Sound Gallery House ถนนวิชิตสงคราม นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จัดแถลงข่าว "นานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต" ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่สู่ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเริ่มดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนภูเก็ต (สี่แยกบางเหนียว-ซอยกอไผ่) ระยะทาง 600 เมตร เริ่มการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมี นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายจิรนันต์ ดาวเรือง รองผู้จัดการ (บริการลูกค้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม


นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับแจ้งจากจังหวัดภูเก็ต ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อสนับสนุนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” บริเวณถนนภูเก็ต (ตั้งแต่สี่แยกถนนกระตัดถนนอ๋องซิมผ่าย ถึงซอยกอไผ่) ระยะทาง 600 เมตร สำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ได้พิจารณาให้การสนับสนุน พร้อมร่วมบูรณการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด 2.เทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบโยธาทั้งหมด (ถนนทางเท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง) งบประมาณ 10,000,000 บาท ตามแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565-เมษายน 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน) ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ต ได้ส่งมอบพื้นที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เข้าดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินงานเทศบาลนครภูเก็ต จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตัวแทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตก่อสร้างเข้าร่วมประชุมหารืออีกครั้ง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยน้อยที่สุด และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

นายสาโรจน์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย ตลอดจนมีความเป็นระเบียบสวยงาม มีทัศนียภาพที่ดี รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และเสริมสร้างคุณภาพสังคมให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตให้เป็น Smart City สร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้น่าอยู่ รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป


ด้าน นายจิรนันต์ ดาวเรือง รองผู้จัดการ (บริการลูกค้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมแบบเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกถนน 1 สายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ประดับให้ดูร่มรื่นสวยงามตลอด 2 ข้างทาง โดยจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการบริเวณถนนภูเก็ต (สี่แยกบางเหนียว-ซอยกอไผ่) ระยะทาง 600 เมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และระบบสื่อสารอื่นๆ ทั้ง TOT, CAT, TT&T มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับประมาณการค่าก่อสร้างโครงการครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทิ้งสิ้น 59,723,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 49,723,000 บาท โดยเทศบาลนครภูเก็ต ดูแลรับผิดชอบงานระบบสาธารณูปโภค (ถนนทางเท้า ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 10,000,000 บาท โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฃเป็นเคเบิลใต้ดินแล้ว ระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบจำหน่ายแบบเหนือดิน สามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายและอันตราย อีกทั้งยังช่วยให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น