xs
xsm
sm
md
lg

รมว.การอุดมศึกษาฯ พร้อมต่อยอด “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต” ภาคใต้สู่ระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาฯ พร้อมต่อยอด “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม” ภาคใต้สู่ระดับโลก

วันนี้ (13 ธ.ค.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ภารกิจด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และประเทศไทย ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเกิดมรรคผลต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติอย่างยิ่ง เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัส และดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่าการรักษาศิลปวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม” โดยกล่าวว่า การรักษาศิลปวัฒนธรรมเป็นการรักษาชาติ คำกล่าวนี้เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง ผมมีความยินดีที่มาร่วมในงานวันนี้ ขอชื่นชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมทั้งวิทยาเขตพัทลุง และวิทยาเขตสงขลา ผมได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นสถาบันแนวหน้าที่มีการศึกษาทางด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ผมหวังว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญร่วมกับวิทยาสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ หรือเรียกว่า ธัชชา ของ อว. ซึ่งเราศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ย้อนไปสู่ยุคสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้มีบทบาทสูงขึ้น ผมขอเชิญชวนนักปราชญ์ นักวิชาการ หรือบุคลากรในแวดวงการศึกษา มาช่วยกันคิด ช่วยกันริเริ่ม ช่วยกันทำให้ศิลปวัฒนธรรมของไทยกลายเป็นวัฒนธรรมระดับโลก และไม่สูญหายไปกับกาลเวลา รวมทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพที่จะทำการศึกษา วิจัย สร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณและทุกๆ อย่างที่เป็นของไทย และพยายามอธิบายให้ได้ว่า ทำไมเราถึงมีมรดกทางวัฒนธรรมสูงขนาดนี้ และนำมาถอดเป็นบทเรียน และเผยแพร่ต่อไป


นอกจากการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ยังมีการเสวนาวิชาการ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กวีซีไรต์ และศิลปินแหง่ชาติ และ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสวนา

อีกทั้งการเสวนาวิชาการ “ศิลปะและวัฒนธรรมกับสังคมและการปกครองของไทย” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร นักวิชาการอิสระ อาจารย์จรูญ หยูทอง นักเขียนและนักวิชาการอิสระ นายบัญชร วิเชียรศรี ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการศูนย์กิจการนานาชาติ และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และ ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสวนาในครั้งนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น