xs
xsm
sm
md
lg

"ศอ.บต." ขึ้นแท่นอันดับที่ 5 หน่วยงานรัฐที่มีคุณธรรมความโปร่งใส กับก้าวต่อไปในการแก้ปัญหาชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โดย.. ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล

จากการที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทุกแห่ง ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ (ITA) โดยประเมินจากบุคลากรภายในองค์กร ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ และจากข้อมูลเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปรากฏว่าในปี 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ผลประเมินที่น่าพอใจ คือได้คะแนนร้อยละ 95.64 ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 จาก 20 หน่วยงานที่ถูกจัดอันดับการเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

95.64 คะแนนที่ได้มาเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ได้ 88.51 เพิ่มขึ้น 7.13 คะแนน โดยหน่วยงานที่เป็น อันดับ 1 ได้แก่กองอำนวยการรักษาความสงบภายใน หรือ กอ.รมน. อันดับ 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย อันดับ 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย อันดับ 4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอันดับ 5 คือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งผลของการวินิจฉัยมายัง ศอ.บต. ในกรณีที่มีกลุ่ม "ผู้เห็นต่าง” ในการดำเนินการโครงการ ”เมืองต้นแบบที่ 4 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หรือ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวแห่งอนาคต” ส่งหนังสือร้องเรียนไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ของ ศอ.บต.ต่อโครงการดังกล่าวว่า การรับฟังความเห็นไม่รอบด้าน สร้างความขัดแย้งในชุมชน ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบการและมีความเห็นว่า การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของ ศอ.บต.เป็นไปถูกต้องตามระเบียบการเปิดรับฟังความคิดเห็นของสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ทุกประการ จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ศอ.บต.ไม่ทำตามกฎหมาย จึงให้ยุติเรื่อง


สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการ ”เมืองต้นแบบที่ 4 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และได้มอบหมายให้ ศอ.บต.ดำเนินการขับเลื่อนโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างนั้น ศอ.บต.ได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และสรุปผลของความคิดเห็นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 โดยใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้ง 1.ทางเว็บไซต์ 2.การประชุมกลุ่มย่อย 3.สัมภาษณ์บุคคล 4.แสดงความคิดเห็นทางหนังสือ หรือ เอกสาร จดหมาย และ 5.จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ซึ่ง ศอ.บต.ได้ทำครบใน 5 หัวข้อ ก่อนที่จะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้แก่คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในกรณีที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดอันดับของความมีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐ และ ศอ.บต.ได้คะแนนอันดับ 5 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.13 คะแนนนั้น ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ ศอ.บต. ที่ได้ร่วมมือกันในการสร้างการมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้น เพื่อให้ ศอ.บต.เป็นองค์กรที่สังคมและประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งเราจะทำให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนในเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจสอบ เรื่องที่กลุ่มผู้เห็นต่างในโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ หรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวแห่งอนาคตนั้น แม้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการตรวจสอบและลงความเห็นว่า ศอ.บต.ดำเนินการในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ และได้ยุติเรื่องไปแล้วนั้น แต่ถ้าหากยังมีผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ทั้งในด้านวิชาการและอื่นๆ ยังแสดงความคิดเห็นมายัง ศอ.บต. หรือ คณะกรรมการ ที่รับผิดชอบโครงการเมืองต้นแบบได้ตลอดเวลา


วันนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การระบาดของ ”โควิด-19” ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งยะลา นราธิวาส สงขลา และปัตตานี โดยเฉพาะ จ.ยะลา ซึ่งติด 1 ใน 10 ของประเทศหลังการผ่อนคลายข้อบังคับของ ศบค.จังหวัด ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากการร่วมกิจกรรมในชุมชน ในครอบครัว การเล่นกีฬา ฯลฯ ซึ่ง ศอ.บต.มีความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ยังต้องทำงานหนักเพื่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาด และขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามที่ ศบค.จังหวัด กำหนด เช่นต้องใส่หน้ากากอนามัย ต้องหมั่นล้างมือ ต้องเว้นระยะห่าง มีจัดกิจกรรมที่ต้องมีอยู่กันจำนวนมาก เพื่อที่จะได้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ เพื่อที่จะได้มีการเปิดประเทศให้ขับเคลื่อนสู่ สังคมแบบปกติได้โดยเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมา นับว่าเป็น ”ข่าวดี” ทั้งเรื่องของการที่ ศอ.บต.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม-โปร่งใสเป็นอันดับ 5 ของ 20 อันดับที่จัดและประเมินโดย ป.ป.ช. ซึ่งในปีที่ผ่านมา ศอ.บต.ก็เป็นหนึ่งใน 20 อันดับ ที่ได้รับการ รับรอง จาก ป.ป.ช.ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม-โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในประเทศได้สบายใจว่า เรื่อง ”อื้อฉาว” เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เคยเกิดขึ้นกับ ศอ.บต.ในยุคหนึ่ง จะไม่เกิดขึ้นใน ศอ.บต.ของยุคสมัยที่ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร ทำหน้าที่เป็น เลขาธิการ ศอ.บต. อย่างเด็ดขาด

รวมทั้งผู้ที่ถูก ป.ป.ช.ทำการสืบสวนสอบสวนในโครงการที่อื้อฉาวในอดีตนั้น ณ วันนี้ ป.ป.ช.ก็ได้ทำการชี้มูลไปแล้วว่า มีความผิด มีการเรียกผลประโยชน์จากผู้รับเหมาจริง ซึ่งยู่ในขั้นตอนที่ผู้ถูกชี้มูลความผิดต้องทำการแก้ข้อกล่าวหา และในกรณีนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ข้าราชการได้ตระหนักถึงการหาผลประโยชน์ เพราะการทำผิดย่อมทิ้งร่องรอยและเมื่อถูกจับได้ต้องรับโทษ


ในส่วนของเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยุติเรื่องการที่ ศอ.บต. ถูกกล่าวหาจากกลุ่มผู้เห็นต่าง หรือผู้ คัดค้านโครงการ “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ว่า ศอ.บต. ซึ่งรับผิดชอบการทำการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ว่าไม่ครอบคลุม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสร้างความแยกแยก และมีการ ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินให้ดำเนินการตรวจ เมื่อผลจากการตรวจสอบออกมาว่า ศอ.บต.ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบการรับฟังความคิดเห็นของ สำนักนายกรัฐมนตรีทุกประกาศ ถือเป็นข้อยุติที่ผู้ร้องต้องรับฟัง และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อไปของ “เมืองต้นแบบที่ 4” จะเป็นหน้าที่ของ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสุดท้ายของการลงนามในข้อตกลง ระหว่าง ศอ.บต.กับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ นั่นคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นเอง

ประเด็นเรื่อง”โควิด-19” กำลังกลายเป็นปัญหาประจำถิ่น ประจำวัน ที่เราต้องอยู่กับโรคที่เกิดขึ้นให้ได้ ส่วนในด้านการขับเคลื่อน งานด้านการพัฒนาในทุกด้านของ ศอ.บต.จึงไม่สามารถหยุดนิ่งเพราะการเกิดขึ้นของโควิด-19 ซึ่งในปีงบประมาณใหม่นี้ ศอ.บต.ได้วางนโยบายเพื่อที่จะ ”พลิกโฉมหน้า” ของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาความยากจนแบบเข้าถึงตัว เข้าถึงครัวเรือน เข้าถึงรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อการ ”ขจัด” ปัญหาคนจน ความจน ที่เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่หลวงของจังหวัดชายแดนภาคใต้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...