xs
xsm
sm
md
lg

บทบาท ‘ม.ทักษิณ’ ในสถานการณ์ระบาด และการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โดย... รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในท่ามกลางการระบาดและการเผชิญหน้ากับปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” และปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และมีทรัพยากร เทคโนโลยี องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข และบรรเทาความรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้น การส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม การร่วมสร้างสังคมวิถีใหม่ รวมถึงการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในเชิงสถาบันที่ใกล้ชัดกับชุมชนท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

บทความนี้จึงเขียนด้วยความมุ่งหวังเป็นพื้นที่การสื่อสารบทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณกับสังคมในเชิงสถาบันและการสร้างความเชื่อมโยง ขยายผลไปยังภาคีความร่วมมือเชิงสถาบันและภาคส่วนอื่นในการร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยเน้นนำเสนอบทบาทมหาวิทยาลัยผ่านมาและนับแต่การระบาดในระลอกแรกถึงปัจจุบัน และทิศทาง ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับภาคีอื่นๆ ในอนาคต

ภายใต้ฐานคิดที่สำคัญคือการสร้างนวัตกรรมสังคมในฐานะที่เป็นเครื่องมือและกระบวนการทางความคิด นโยบายและการปฏิบัติการทางสังคมและการสื่อสารในแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา สถานการณ์ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพันธกิจ องค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การสร้างพื้นที่กลางเชื่อมร้อยภายในการประสานความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของภาคี หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (ภาพประกอบ 1) ทั้งการแก้ไขปัญหาในท่ามกลางวงล้อมของโควิด-19 การการบูรณาการเชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหาสังคมในมิติอื่น เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จิตวิญญาณ และการเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการนวัตกรรมสังคมเชื่อมโยงในอนาคต ดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 1


1.บทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณในสถานการณ์ระบาดโควิด-19

บทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับสังคมและพื้นที่นับแต่การระบาดในระลอกแรกเป็นต้นมา สามารถจำแนกได้ ใน 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคมและชุมชน ผ่านการใช้ทุนความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 3) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรค 4) การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ และ 5) การสร้างพลเมืองทักษิณสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ดังนี้

1.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคมและชุมชน ด้วยความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

บทบาทการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยได้ใช้กลไกไกคณะ และหน่วยงานภายในเป็นตัวขับเคลื่อนโดยเน้นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้ในทันทีในมิติที่เป็นฐานและทุนของส่วนงานนั้น เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้ผลิตเจลล้างมือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและการพกพา รวมถึงประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์เจลที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังมีการส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมสอน/สาธิตผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือความเข้มข้น 70% เสริมสร้างสุขภาวะต้านโควิด-19

คณะฯ ยังเปิดให้บริการ “หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit)” เพื่อช่วยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบปัญหาล้นตลาดและมีราคาถูก ช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการของชุมชนหรือท้องถิ่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร และด้านการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปอาหารและเครื่องสำอางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสกัดแอลกอฮอล์จากสุรากลั่นชุมชน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงในระดับ 90-95% เพื่อนำไปใช้ต่อในการผลิตเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้แจกจ่ายฟรีไปยังประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ การสกัดแอลกอฮอล์ การผลิตหน้ากากใส ปรินต์ 3 มิติ ด้วยวัสดุ PLA พลาสติกแข็ง สามารถทำความสะอาดได้ การเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบบทความวิชาการ การ Sciences Talk และการจัดเสวนา การสนทนาสดสดผ่านแพลตฟอร์มของคณะและ We TSU

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมกรีนซิลเวอร์นาโนเคลือบหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการต่อต้านเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส พร้อมใช้พ่นหน้ากากอนามัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค การออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (Automatic Alcohol Gel Dispenser; AAGD) โดยไม่มีการสัมผัสเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสบายใจให้ผู้ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือได้เป็นอย่างดี

คณะวิทยาสุขภาพและการกีฬาและคณะพยาบาลศาสตร์ พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทรงตัว ความจำ ความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต โดยใช้ชื่อว่า "โปรแกรมไอ้เท่ง" ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุ เป็นการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะ ที่สร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง และการผ่อนคลายและการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ อยู่ปลอดภัย ฝ่าโควิด-19”

คณะนิติศาสตร์ จัดตั้งศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง การถูกให้ออกจากงานกะทันหันโดยอ้างเหตุสุดวิสัย หรือผลกระทบจากการลดค่าตอบแทนเนื่องจากต้องลดเวลาของการทำงาน หรือแม้แต่การไปทำงานไม่ได้เนื่องจากการประกาศ พ.ร.ก. การขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย เป็นคนกลางที่ประสานระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ ได้พูดคุยกันด้วยความสมานฉันท์ในสังคม ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในทางแพ่ง เพื่อให้โอกาสลูกหนี้หาทางชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามความสามารถ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้แนวคิดและเครื่องมือทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นช่องทางสื่อสารสู่สังคม ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกคน ที่เสียสละ อดทนทุ่มเททำหน้าที่เพื่อส่วนรวมให้ฝ่าฟันวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกันผลิตเพลง “กำลังใจต่อกัน (หัวใจข้ามฝ่า)” และเพลง “ใจหนึ่งเดียว” สื่อความหมาย สายใยที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด หรือห่างไกลออกไป คือกำลังใจที่เข้มแข็ง การเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันหลอมรวมพลัง ส่งผ่านกำลังใจเพื่อก้าวผ่านโควิด-19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการบันทึกประวัติศาสตร์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ภายใต้แนวคิดและความเชื่อพื้นฐานว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ควรบันทึก จารึกอารมณ์ รอยทาง สร้างผ่านการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างพื้นที่ บทสนทนาแห่งยุคสมัย ผ่านกวีนิพนธ์ เพราะกวีนิพนธ์ไม่ได้สร้างขึ้นจากความว่างเปล่า การประดิษฐ์สร้าง เลือกเฟ้นถ้อยคำ วาทกรรม และภาษา แต่คือประวัติศาสตร์สังคมที่สะท้อนจากห้วงลึกภายใน โดยนิสิตร่วมกันนิพนธ์

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) เปิดหลักสูตรการทำอาหารปักษ์ใต้ โดยเน้นใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้” จำนวน 6 หลักสูตร และเปิดโครงภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 5 หลักสูตร รวม 11 หลักสูตร ดังนี้ การแปรรูปปลาดุกร้า GI การแปรรูปแป้งสาคูต้นแท้ ข้าวยำสมุนไพรปักษ์ใต้ แกงส้มปักษ์ใต้ น้ำพริกและน้ำพริกแห้ง การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์มิติใหม่ (TSU ALCOHOL SPRAY) สูตรผสมสมุนไพรพื้นบ้าน การผลิตเจลแอลกอฮอล์อโรมาสูตรสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้าน โลชั่นแอลกอฮอล์สมุนไพร และสมุนไพรพื้นบ้าน “กันป่วย” “กิน-อยู่” ยุคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความรู้ข้ามส่วนงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมการร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น ร่วมกันผลิตทอล์กโชว์หนังตะลุงรณรงค์ป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาด ร่วมกับคณะ "เพลงเรือแหลมโพธิ์ บ้านหัวนอนวัด" ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้ “เพลงเรือแหลมโพธิ์” ซึ่งเป็นการละเล่นที่สืบทอดมายาวนาน เป็นเพลงที่ฝีพายเรือยาวร้องเล่นกันในเรือร่วมกับประเพณีชักพระ วันออกพรรษา มีเอกลักษณ์เฉพาะ

สำหรับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความตระหนักให้ประชาชน ชุมชนด้วยวัฒนธรรม การเสวนาออนไลน์ COVID PANIC DISORDER ปรับตัวอย่างไรไม่ตระหนก? ขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมสู้ภัย COVID-19 (TSU Social Innovation Driven to Fight Against COVID-19 โดยความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ สำนักส่งเสริมการบริการการวิชาการฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

1.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานรากที่เชื่อมโยงกับการจ้างงานระยะสั้น ระยะกลาง การพัฒนาทักษะสำหรับการประกอบการใหม่ (Reskill Upskill) และการพัฒนาชุมชน สังคมฐานราก ที่สำคัญได้แก่

- โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภายใต้ชื่อ โครงการ “อาสาสมัครชุมชน” สู้ภัยโควิด มหาวิทยาลัยทักษิณ จากงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) จำนวน 39,872,000 บาท เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กำลังแรงงานสมัยใหม่ และ 3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน ใน 166 ตำบล ของจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563

ผลการดำเนินโครงการถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ในแง่การสร้างงานให้แก่ประชาชน เกิดการกระจายงบประมาณลงสู่ชุมชน เกิดการพัฒนาประชาชน หรือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการในทักษะใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่สร้างความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตำบลที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมดำเนินการพัฒนา เกิดเป็นข้อเสนอโครงการเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจเพื่อการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน

- โครงการ “นวัตกรชุมชน” มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นโครงการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU-2T) โยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 212,095,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator 2) การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 3) ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชุมชน

และ 4) เกิดการพัฒนาตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีการจ้างานทั้งสิ้น 1,300 อัตรา รวม 11 เดือน แบ่งเป็นจ้างงานประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ จำนวน 325 อัตราๆ ละ 9,000 บาทต่อเดือน บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน จำนวน 650 อัตราๆ ละ 15,000 บาทต่อเดือน และนิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน จำนวน 325 อัตราๆ ละ 5,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะส่งผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน ตำบลละ 20 คน เพื่อทำหน้าที่พัฒนา/ ริเริ่มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้บริการชุมชน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงานของนวัตกรชุมชนอย่างใกล้ชิด

- โครงการสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หรือโครงการแฮกกาธอน (Hackathon) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) และนำเสนอผลการเรียนรู้ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) Creative Economy 2) Technology/Health Care 3) Circular Economy และ 4) Art and Culture

ซึ่งการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) มีทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 147 ทีม สำหรับสุดยอด 5 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อนำแนวทางการพัฒนาในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยง และผู้นำชุมชนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวแบบ” หรือผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การเฟ้นหา 5 สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้เข้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ส่งโครงการเข้าประกวดมากถึง 55 ทีม ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการจะร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สร้างความเชื่อมโยงโครงการด้วยการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อต่อยอด และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

- โครงการสนับสนุนชุมชนนวัตกรรม เพื่อการพึ่งตนเองและการประกอบการ โดยเน้นการนำองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การส่งเสริม การพัฒนา สร้างผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน์ ชุมชนนวัตกรรมที่โดดเด่นในช่วงปี 2563-2564 ได้แก่

* นวัตกรรมชุมชนในระบบบริหารจัดการกลุ่มแบบธนาคารการเลี้ยงแพะเนื้อแบบหวะในรูปแบบธนาคาร โดยการบริหารจัดการด้วยกลุ่มและการพัฒนาฟาร์มต้นแบบจากระบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติให้เป็นระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ (Good Agricultural Practice : GAP) หรือมาตรฐาน GAP ในการพัฒนาการศึกษาของคนที่ด้อยโอกาสผ่านกลุ่มอาชีพ โดยเครื่องมือนี้เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางเกษตร ศาสตร์ทางกฎหมาย ศาสตร์ทางสังคมและมนุษย์ ศาสตร์ทางการเงินและการบัญชี ใช้ในการออกแบบรูปแบบการศึกษาผ่านอาชีพ ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มอาชีพและพื้นที่ มีหน่วยงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร สำนักงานตรวจบัญชี และหน่วยงานในระดับพื้นที่ (เทศบาลตำบลคลองใหญ่ และเทศบาลตำบลควนเสาธง จังหวัดพัทลุง) ให้การสนับสนุน

* นวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาระบบค้นหาและสอบทานเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (Personalize Poverty Alleviation) พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์รูปแบบของปัญหาคนจนกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การสร้างโมเดลความช่วยเหลืออย่างเบ็ดเสร็จ แม่นยำและยั่งยืน พัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในคนจนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดพัทลุง และสังเคราะห์ภาพรวมและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเชื่อมโยงกับแผนจังหวัดพัทลุงและนำเข้าสู่การขับเคลื่อนเป็นการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจน

* นวัตกรรมหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูงสำหรับสำหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ดระดับชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านป่าพงศ์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวของเกษตรเพื่อหารายได้เสริมโดยการเพาะเห็ดนางฟ้าขาย

* การจัดการเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสามน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุงและสงขลา ภายใต้การร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้ประชาชนในตำบลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงและการแปรรูปปลาสามน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา ทำให้เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ปลาสามน้ำทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ทรัพยากรปลาสามน้ำเพิ่มขึ้น สร้างนวัตกรในชุมชนเกิดศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

1.3 บทบาทมหาวิทยาลัยกับการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานรากการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรค

มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพัทลุงเปิดโรงพยาบาลสนามรอบที่ 1 ขนาด 350 เตียง ในชื่อ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 พร้อมๆ กับการเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรแจกจ่ายประชาชน/ชุมชน และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามทั้งสิ้น 139 คน ทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและผู้ป่วยคนสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในภาพรวมของประเทศและในจังหวัดพัทลุงที่พบคลัสเตอร์การระบาดเพิ่มเติม ทำให้โรงพยาบาลหลักไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ประกอบกับนโยบายในการคัดกรองและจำแนกผู้ป่วยออกเป็นระดับต่างๆ รวมถึงนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ประสานให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัดสนับสนุนการการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโดยให้ประสานงานหน่วยงานภาคีในจังหวัดนั้น

มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ภายใต้คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่รองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จึงเห็นชอบร่วมกันในการเปิดโรงพยาบาลสนาม ภายใต้ชื่อศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง รอบสอง รองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ขนาด 300 เตียงขึ้น ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อีกครั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

อนึ่งในช่วงแรกของการฉีดวัคซีน ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความมั่นใจต่อการฉีดวัคซีน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ด้วยแคมเปญ “ฉีดกันตะ..ได้มาหนุกกันหลาว (Get the Vaccine to Save Lives) ด้วยการจัดขบวนรถ Mobile Unit รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกิจกรรม U2T - COVID WEEK “ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” ที่กระทรวง อว. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนเตรียมการร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานในพื้นที่ในระดับจังหวัด และหน่วยงานท้องถิ่นในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันตนเอง การปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) การจัดตั้งชุมชนเกื้อกูล (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่รอการส่งต่อยังโรงพยาบาล การสกัดกั้นการระบาดลุกลามของเชื้อโรคในระดับครัวเรือน/ชุมชน/ หมู่บ้าน อันเป็นการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ การบรรเทาการรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง

1.4 การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่ ด้วยการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม ด้วยศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเวอร์นาโน และสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร จากองค์ความรู้และนวัตกรรม การผสมผสานบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกระดับในสังคมยุควิถีใหม่ และการรณรงค์ป้องกันโรคตามแนวทาง D-M-H-T-T-A ด้วยการนำผลงานวิจัยและอนุสิทธินวัตกรรมกรีนซิลเวอร์นาโนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเวอร์นาโน TSU NanoMask ที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้าน และลดการติดเชื้อโรคจากแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เป็นต้น

จุดเด่นที่สำคัญของหน้ากากอนามัยนี้ก็คือ “การผลิตซิลเวอร์นาโนด้วยกระบวนการสีเขียว ซึ่งใช้สารจากธรรมชาติเป็นวัสดุหลักในการผลิต ทำง่าย และปลอดภัย ทำให้หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งรูปแบบของสารคัดหลั่งหรือการสัมผัส และป้องกันเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ ในขณะที่หน้ากากอนามัยทั่วไปจะทำไม่ได้”

ในส่วนของ TSU Herbal Alcohol เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น กับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเลือกใช้ว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงผิว ทำให้หลังใช้สเปรย์แอลกอฮอล์มือจะมีความนุ่ม ชุ่มชื้น ประกอบกับผู้วิจัยได้เลือกใช้น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) จากตะไคร้ และมะกรูด เพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอมตามธรรมชาติให้ผลิตภัณฑ์ และช่วยผ่อนคลายให้ผู้บริโภคในสถานการณ์ดังกล่าวได้ดี ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ TSU Herbal Alcohol Spray ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน Primary GMP จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค พกพาง่าย ใช้สะดวก ช่วยลดปริมาณเชื้อโรค สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
1.5 การสร้างพลเมือง (ม.) ทักษิณสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคม

ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่เรียกว่า “พลเมืองทักษิณ” ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร นิสิต ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือประชาชนตามศักยภาพ และโอกาสที่เอื้ออำนวย ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล อาหารและของใช้จำเป็นสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ทั้งในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ใกล้เคียง หรือชุมชนที่ถูกล็อกดาวน์ เป็นต้น การรับบริจาคเพื่อผลิตเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายประชาชน ชุมชนในจังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน คือการจัดทำโครงการ “อาสาสมัครระยะไกลสู้ภัยโควิด-19” (TSU Distance Volunteers) ชวนบุคลากรร่วมบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์มิติใหม่ (TSU Alcohol Spray) สูตรผสมสมุนไพรพื้นบ้านแบบพกพา สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

แต่จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การรณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ หรือการทำงานที่บ้าน (Work from Home) จึงเชิญชวนบุคลากรร่วมเป็นอาสมัครบรรจุสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยรับไปทำงานที่บ้านหรือที่พัก ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมแบบง่ายๆ สบายๆ ทุกคนในครอบครัวสามารถลงมือลงแรงได้อย่างสนุก และเพลิดเพลินกับการติดสติกเกอร์ บรรจุสเปรย์ผสมเสร็จพร้อมแจกจ่าย เป็นกิจกรรมที่ทั้งช่วยป้องกันโรค และสุขใจไปกับการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันแล้วยังจะสามารถปฏิบัติตนตามมาตรการรณรงค์ป้องกัน ยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ไปพร้อมๆ กัน

ในหลายส่วนงานยังได้เปิดพื้นที่สำหรับการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การเปิดมุมมองใหม่กับการแก้ไขปัญหา เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “ปิดเทอมนี้มีเรื่อง (มา) เล่า” เปิดพื้นที่ให้นิสิตมาแชร์เรื่องเล่าผ่านเฟซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมติด #ปิดเทอมนี้มีเรื่อง (มา) เล่า นำเสนอมุมมองหลากหลายประเด็นให้ได้รู้กันกับช่วงปิดเทอมใหญ่ในสถานการณ์โควิด-19 สะท้อนมุมมองความคิดของคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์โควิด-19 และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “HUSO Maid Challenge” เชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมโพสต์รูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับงานบ้านสไตล์ของตนเองผ่านเฟซบุ๊กพร้อมติด #HUSOmaidchallenge แล้วส่งแชร์ต่อไปยังเพื่อน ซึ่งทุกหนึ่งแชร์จะกลายเป็นมูลค่าเงินสำหรับการบริจาคแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

และชวนคิดบวกส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและรณรงค์ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติในช่วงระบาดของโรค และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอาสาสมัครสนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย สนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาอยู่โรงพยาบาลสนาม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนานำอาหารและสินค้าจากเกษตรกรสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

2.บทบาทมหาวิทยาลัยทักษิณกับการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

บทบาทมหาวิทยาลัยในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ยังคงเน้นการนวัตกรรมสังคมในรูปแบบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แต่จะเพิ่มเติม ริเริ่มกิจกรรมใหม่ในมิติและแง่มุมการนวัตกรรมสังคมร่วมกับภาคีภาครัฐและประชาสังคมในพื้นที่ที่เข้มข้นเพื่อการพัฒนา ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน สังคม การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เช่น สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง

ในขณะที่การดูแลรักษาการป้องกันโรค การเข้าถึงบริการทางการแพทย์มีขีดจำกัดไม่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้อย่างเพียงพอ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแผนการป้องกันรักษาโรคในรูปแบบการจัดการตนเองระดับครัวเรือนและชุมชน ที่เรียกว่า Home Isolation และ Community Isolation และการรักษาโรคทางเลือกด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายแพทย์พื้นบ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ และการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการสาธิตการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live) ในมิติภูมิปัญญาสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19 การปลูกและการผลิตสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชน

การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูล” และการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาห้าราก ตำรับเขาอ้อ” การร่วมมือกับกลุ่ม องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำพื้นที่ปฏิบัติการและศูนย์สาธิตระดับชุมชน อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน รักษาโรค และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้มีขีดความสามารถในการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่ (New Normal) ในประเด็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ ตามธงนำ (Flagships) ในแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

การจัดทำแคมเปญ (Campaign) “TSU CARE ดูแลกัน” อันเป็นการดูแล แบ่งปันด้วยข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ การรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดูแลกันด้วยภูมิปัญญาสมุนไพร หน้ากากอนามัย สเปรย์ ที่สำคัญคือการดูแลกันด้วยหัวใจ ความรัก ความผูกพัน ด้วยการจัดทำกล่อง “TSU CARE ดูแลกัน” สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อในพื้นที่ผ่านทางนวัตกรชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ และเน้นย้ำเชิงนโยบายกับการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagships) ที่สะท้อนอัตลักษณ์และความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.บทส่งท้าย

กล่าวโดยสรุป บทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณในโรคโควิด-19 ดำเนินการและสร้างระบบปฏิบัติการ ในรูปแบบ 1) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคมและชุมชน ผ่านการใช้ทุนความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 3) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรค 4) การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ และ 5) การสร้างพลเมืองทักษิณสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ผ่านมา

การริเริ่มใหม่ๆ ในอนาคตของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมแก้ปัญหา การสนับสนุนการนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม การร่วมสร้างสังคมสู่ความยั่งยืนด้วยพลังปัญญา และการปฏิบัติการด้วยความรู้ สมดังปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” อย่างแท้จริง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น