xs
xsm
sm
md
lg

จ.ภูเก็ตเปิดปากแจงแล้วคนต่างจังหวัดถ้าทำงานในภูเก็ตได้ฉีดวัคซีน แต่ต้องทำตามขั้นตอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเปิดปากชี้แจงแล้ว คนต่างจังหวัดถ้าทำงานในภูเก็ตจริง แม้ไม่มีทะเบียนบ้าน จะได้รับการฉีดวัคซีนแน่ แต่ต้องปฏิบัติกฎ ติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือเทศบาล ส่วนคนภูเก็ตต้องได้ฉีด 100%

จากกรณีประชาชนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ตออกมาโวยเนื่องจากถูกระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ภูเก็ตต้องชนะ แจ้งการยกเลิกสิทธิในการลงทะเบียน เนื่องจากตรวจพบว่าเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในต่างจังหวัด ล่าสุด นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (ภาคใต้) ได้ออกมาจี้แจงถึงกรณีปัญหาดังกล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้เปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนผ่าน "ภูเก็ตต้องชนะ.Com" โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือไม่มีทะเบียนบ้านแต่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับการฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถึงการฉีดวัคซีน ที่อาจจะมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตต้องดำเนินการทบทวนข้อมูลของผู้ผู้ลงทะเบียนใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com โดยเฉพาะในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริงหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน

จังหวัดภูเก็ตจึงดำเนินการเลื่อนการนัดหมายของผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิ และ ให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจริง โดยจากกรณีดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่พี่ประชาชน แต่ขอยืนยันว่าเมื่อท่านเข้าสู่กระบวนการทบทวนสิทธิแล้วท่านจะได้รับนัดหมายการฉีดวัคซีนต่อไปอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นผู้ที่ได้รับข้อความ เลื่อนการฉีดวัคซีนชั่วคราวขอให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่จังหวัดภูเก็ตแนะนำดังนี้ 1.ประชาชนที่สังกัดองค์กรสถานประกอบการ ขอให้นำหนังสือรับรองจากองค์กร สถานประกอบการตัวจริงไปแสดงเพื่อลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ท้องที่ท้องถิ่นดำเนินการยืนยันสิทธิการลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com

2.ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอให้ท่านประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองสิทธิให้ จากนั้นนำเอกสารใบรับรองไปที่ทำการอำเภอหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ดำเนินการยืนยันสิทธิการลงทะเบียนให้เกิดความถูกต้องใน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตยังคงดำเนินการฉีดไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ขณะที่นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวชี้แจงว่า จำนวนประชากรที่อยู่ในแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงจำนวนวัคซีนที่จังหวัดภูเก็ตจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลดังนี้ จังหวัดภูเก็ตวางแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชากร ตามทะเบียนราษฎร จำนวน 417,402 คน หักคนอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกไป 106,865 คน คงเหลือประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร 310,537 คน ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% กลุ่มที่ 2 แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใน จ.ภูเก็ต มีจำนวน 94,100 คน คนกลุ่มนี้ต้องได้รับวัคซีน 100%

กลุ่มที่ 3 แรงงานในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมีประมาณ 7,500 คน คนกลุ่มนี้จะต้องได้รับวัคซีน 70% คิดเป็น 5,250 คน กลุ่มที่ 4 คือ แรงงานต่างด้าว 80,000 คน กลุ่มนี้จะต้องได้รับวัคซีน 70% คิดเป็น 56,700 คน รวมแล้วประชากรในจังหวัดภูเก็ต จากทั้ง 4 กลุ่มจะต้องได้รับวัคซีน จำนวน 466,587 คน คิดเป็น วัคซีนจำนวน 933,174 โดส

ด้านนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานเขตภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้จัดให้ประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.Com ซึ่งประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตขอให้ลงทะเบียนประเภทบุคคล ส่วนประชาชนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต แต่ทำงานในองค์กร หรือบริษัท ห้างร้านที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ลงทะเบียนประเภทองค์กร ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่อาศัยอยู่ในภูเก็ต ไม่มีบริษัทหรือองค์กรรับรอง ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรืออื่นๆ ให้ขอหนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่ จากนั้นนำเอกสารเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนกับท้องที่ท้องถิ่น คืออำเภอ เทศบาล หรือ อบต.

ส่วนชาวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานองค์กร บริษัทที่จดทะเบียนในภูเก็ต ลงทะเบียนประเภทองค์กร แล้วรอคิวฉีด ระบบจะมี SMS แจ้งเพื่อเลือกคิวรับวัคซีนต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...