xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ผ่าตัดรักษา “โรคอ้วน” รพ.ม.อ.ได้รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติที่แรกในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์ผ่าตัดรักษา “โรคอ้วน” โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ เป็นที่แรกของประเทศไทย และที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษา “โรคอ้วน” โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้รับการรับรองให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วน และโรคทางเมตาบอลิซึม ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ จากสถาบัน Surgical Review Corporation สหรัฐอเมริกา” เป็นที่แรกของประเทศไทย และเป็นที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ประธานศัลยแพทย์ผ่าตัดโรคอ้วน กล่าวว่า การรับรองในครั้งนี้ เป็นการรับรองคุณภาพ และมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ [1] รับรองโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วน และโรคทางเมตาบอลิซึม” [2] รับรอง นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ในการเป็นศัลยแพทย์ระดับขั้น Master Surgeon [3] รับรองศัลยแพทย์ของศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณารับรอง ดังนี้

[1] ความพร้อมของโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่การให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือการตรวจ และรักษา เครื่องมือการผ่าตัด สำหรับการดูแลคนไข้ นับตั้งแต่คนไข้เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล รักษาด้านต่างๆ นอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดรักษา จนถึงการติดตามการรักษา หรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

[2] ความพร้อมด้านบุคลากร หรือทีมสหสาขาในการดูแลคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัด แพทย์ร่วมรักษา พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ทั้งในกรณีปกติ และกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะศัลยแพทย์ที่ต้องผ่านเกณฑ์ในเรื่องของจำนวนผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดรักษาต้องมีมากพอ เทคนิคการรักษาที่ได้มาตรฐาน และภาวะแทรกซ้อนต่ำที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Surgical Review Corporation กำหนด

[3] การสนับสนุนในด้านนโยบาย และด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศจากผู้บริหาร ซึ่งศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

“การผ่านการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล/นานาชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด สัมฤทธิผลได้สูงสุด และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด ผมในฐานะแพทย์ รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจที่ทีมสามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานการดูแลรักษาคนโรคอ้วนได้ในระบบสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประเทศไทยด้วย” นพ.กำธร กล่าว

นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ประธานศัลยแพทย์ผ่าตัดโรคอ้วน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...