xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาเดินหน้าเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา เดินหน้าเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)" มุ่งเน้นมาตรฐานการวางระบบการจัดการสาธารณภัย พร้อมรับมือภัยพิบัติในทุกระดับ

วันนี้ (29 ม.ค.) ที่โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา" โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด นายอชิตพล พุ่มเกื้อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น น.ส.เหมวดี เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น การบูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบ และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนจะช่วยลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากสาธารณภัย เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัยแก่ประชาชน ทั้งความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยจากธรรมชาติ และภัยจากการก่อการร้าย ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)" ที่มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การวางระบบการจัดการสาธารณภัยที่ได้มาตรฐาน และพร้อมรับมือภัยพิบัติในทุกระดับ โดยมุ่งดำเนินมาตรการเชิงป้องกันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมจัดการภัยพิบัติ การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัย และระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยน่าอยู่ ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และพร้อมรับสาธารณภัยทุกระดับได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา" ในวันนี้ ถือเป็นเครื่องมือ และกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศลของจังหวัดสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล และเป็นรูปธรรม


นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการช่วยเหลือ และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อำนวยการ และบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุคใหม่องค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัว และเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานเพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายใต้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม องค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งระบบในการทำงานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็สำเร็จส่วนศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนา และปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนา และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาจังหวัด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการ และดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยจะต้องมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาขึ้น โดยได้รับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 40,000 บาท


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ หน่วยงานระดับอำเภอ จังหวัดในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายในการบริหารจัดการและดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแนวทางเดียวกัน พร้อมเป็นการลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวจากสาธารณภัย การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และสาขาระโนด ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ภาคเช้า จัดให้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติ โดย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย แอปพลิเคชันไลน์ทางการ official Line @ 1784 DDPM (ระบบแจ้งเหตุสาธารณภัย)

ส่วนในช่วงบ่าย มีการพัฒนาทีมงานเพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม กิจกรรมพัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น (Work Shop)
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...