xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ทุน ยังความปลื้มปีติแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งครอบครัวของผู้ที่ได้รับทุนฯ อย่างหาที่สุดมิได้

วันนี้ (28 ม.ค.) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนทุนพระราชทาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวให้โอวาท โดยมีใจความสำคัญว่า มีความยินดียิ่งในการเป็นประธานพิธีในครั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยเงินพระราชทานส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ.2505 พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยธรรมชาติซึ่งไม่สมารถควบคุมได้ เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค สูญเสียสมาชิกครอบครัว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จึงได้ช่วยเหลือเป็นเงิน และสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรเสมอมา และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงสานต่อปณิธานของพระบิดา ทรงให้ความสำคัญแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า และพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มาโดยตลอด

ดังนั้น ขอให้นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวควรสำนึกและระลึกอยู่เสมอว่า เป็นบุคคลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 2 พระองค์ และขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบการเป็นพลเมืองที่ดี ตั้งมั่นอยู่ในความดี เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และยึดมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการครองตนอยู่เสมอ รวมถึงตอบแทนคุณแผ่นดินทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์ท่านที่ได้ให้โอกาสแก่พวกเรา และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่เป็นผู้ดูแลเด็กทุนพระราชทานฯ ทุกคน ติดตามดูแลคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียน นักศึกษาของ จ.สงขลา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป


นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย เด็กนักเรียนที่สูญเสียบิดาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 1 ราย เด็กนักเรียนที่สูญเสียมารดาจากเหตุภัยพิบัติดินถล่ม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 ราย นักศึกษาที่บิดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 1 ราย และเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนการศึกษา จำนวน 7 ราย

จากการติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า เป็นเด็กที่มีความประพฤติตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีผลการเรียนที่ดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด จึงได้จัดพิธีมอบทุนพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งครอบครัวของผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...