xs
xsm
sm
md
lg

ผวจ.นราฯ สั่งเพิ่มด่านตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส ออกคำสั่งเพิ่มเติมการจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งจัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 13/2564 โดยตั้งด่านตรวจความมั่นคง/จุดสกัด ประกอบด้วย จุดตรวจสะพานกอตอ หมู่ 7 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จุดตรวจหน้าค่ายจุฬาภรณ์ หมู่ 4 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จุดตรวจหน้าวัดเชิงเขา หมู่ 4 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลสุวารี หมู่ 4 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลเรียง หมู่ 3 ต.เรียง อ.รือเสาะ จุดตรวจบ้านคลองหงส์ หมู่ 3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร และจุดตรวจ 4909 หมู่ 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาใน จ.นราธิวาส ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางรถไฟให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคดังนี้ ไปรายงานตัวต่อบุคลากรสาธารณสุขประจำอำเภอ รับการกักตัวตามแนวทางที่จังหวัดนราธิวาสกำหนด โดยจะพิจารณารูปแบบหรือชนิดการกักตัว หรือการเฝ้าสังเกตอาการ จากผลการตรวจคัดกรองโรคด้วย โดยบุคลากรสาธารณสุข หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


ยกเว้นผู้เดินทางเข้า และออกพื้นที่จังหวัดภายใน 1 วัน ไม่ต้องรับการกักตัว แต่ต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม การก่อสร้างการซ่อมบำรุงต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามข้อกำหนดประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ

ทั้งนี้ ผู้เดินทางเข้า และออกพื้นที่จังหวัดดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน ตรวจสอบการติดตั้ง และใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง และแนะนำขอความร่วมมือในการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ทั้งนี้ มาตรการในส่วนเพิ่มเติมมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564

สำหรับประชาชนทั่วไป และผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้ เมื่อเดินทางมาจากจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ยังจำเป็นต้องต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...