xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่บุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยะลา - กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศอ.บต. พระราชทานเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 และทุนการศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ พร้อมทอดพระเนตรความก้าวหน้าและความสำเร็จโครงการพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ.2563

วันนี้ (23 ก.ย.) เวลา 09.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียน ตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ และบุคลากร สังกัด ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ


ภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานตามแนวพระราชดำริฯ และผลงานสำคัญของ ศอ.บต. พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านสุขภาพ ได้แก่ การช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ห่างไกลผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ความก้าวหน้า “แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” การช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการทางสมองตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

ส่วนที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การปลูกกาแฟเพื่อการผลิตกาแฟทั้งระบบและครบวงจร การควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ยกระดับเป็น
“ศูนย์การเรียนรู้การปลูกและพัฒนากาแฟโรบัสตา”

และส่วนที่ 4 ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการเสริมการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาไทย 2.การส่งเสริมอาชีพ และการเพิ่มศักยภาพ และโครงการธนาคารสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น