xs
xsm
sm
md
lg

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับ กฟผ. ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ กฟผ. ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้

วันนี้ (10 ส.ค.) ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยตั้งเป้าหมายนำทฤษฎีออกไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อการพัฒนาภาคใต้ พร้อมมุ่งเน้นส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ โดยใช้การวิจัยแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (กฟผ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ


ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ โดย MOU ฉบับนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ ม.อ.ได้ทำร่วมกับ กฟผ. เพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์มุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงรุก และมีความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ในการสร้างกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้อง และสามารถแก้ปัญหาของประเทศ มุ่งเน้นการสนับสนุนทุน และบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโครงการที่ดีของการส่งเสริม และสนับสนุนกลยุทธ์ ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในระบบวิจัยที่ทำหน้าที่สนับสนุนทุนวิจัย บริหารงานวิจัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

รวมถึงเป็นโอกาสอันดีของการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยของ ม.อ. และ กฟผ. ได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน และสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากร ซึ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับผลงานวิจัยต่างๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน และให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมในพื้นที่ภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศในสาขาที่มีความพร้อม โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพของคณาจารย์ ทีมนักวิจัยที่การถ่ายทอดองค์วามรู้จากงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมจากการต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม


ด้าน นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง (กฟผ.) เปิดเผยว่า ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนางานด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และเห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักมีรากฐานในงานด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลานาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นจำนวนมาก เหมาะสมที่จะนำความรู้ ความสามารถของบุคลากรมาทำการวิจัยในปัญหางานที่เกิดขึ้นในระบบการผลิต และระบบส่งของ กฟผ.ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

โดยตั้งแต่ปี 2551 กฟผ.ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ม.อ.ไปแล้วรวม 16 โครงการ เช่น การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดีย ผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง โครงการบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพื้นที่นำร่อง จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โครงการศึกษาวิจัยการใช้ปะการังเทียมเพื่อบูรณะทรัพยากรชายฝั่งกรณีศึกษาชายฝั่งทะเล อ.เทพา นอกจากทุนวิจัยแล้ว กฟผ.ยังสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมไปถึงบุคลากร และเปิดให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถทำวิจัย เข้าดูงาน ฝึกงานในโรงไฟฟ้า และสถานที่ต่างๆ ของ กฟผ.เพื่อให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ของ ม.อ.อีกด้วย

การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า และนำความรู้ด้านวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทั้งสอง และสังคมโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ กฟผ.คือ การสนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัย หรือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า และระบบส่งกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึงการสนับสนุนพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อใช้ในงานวิจัยหรือศึกษาวิเคราะห์ และการเรียนการสอน พร้อมให้การสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ศึกษาดูงาน ฝึกงานในระหว่างภาคการศึกษา และทำงานวิจัยในหน่วยงาน กฟผ. และกิจกรรมทางวิชาการของ ม.อ.


ขณะที่ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ กฟผ. พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัย หรือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า และระบบส่งกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งเพื่อใช้เป็นพลังงานให้แก่ระบบมอนิเตอร์สายส่ง การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับมอนิเตอร์หม้อแปลง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เป็นต้น

โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน สร้างโอกาสทางการศึกษาในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า และนำความรู้ด้านวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้ง 2 หน่วยงาน รวมถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม สามารถพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เสริมสร้างให้ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...