xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงติดตามแผนการตรวจราชการฯ ที่สงขลา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 5 และคณะลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเด็นสำคัญของรัฐบาล

วันนี้ (7 ส.ค.) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 5 พร้อมด้วย นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ร่วมให้ข้อมูลอย่างพร้อมเพรียง

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 5 กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อภาคประชาชน และภาคเอกชน ในการร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายได้เหมาะสมต่อบริบทของแต่ละพื้นที่


ขณะที่ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมดึงภาคประชาชน และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผ่านการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการตรวจติดตามในครั้งนี้ ได้มีการติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเด็นสำคัญของรัฐบาล เช่น การเกษตรสร้างมูลค่า การพัฒนาชุมชนเมือง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การจัดการประมงอย่างยั่งยืน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ได้แก่ การตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 และการตรวจติดตามงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี การติดตามมาตรการในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาด และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น


โดยในส่วนของความสำเร็จเกษตรแปลงใหญ่ของ จ.สงขลา มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่ผึ้งโพรง แปลงใหญ่ปลานิล และแปลงใหญ่ยางพารา เกษตรกรผ่านมาตรฐาน GAP 115 ราย จากเกษตรกร 1,809 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และกุ้งขาวแวนาไมต์ ผ่านการตรวจมาตรฐาน GAP ฟาร์ม จำนวน 35 แปลง คิดเป็นร้อยละ 41 ฟาร์มแพะที่ได้รับมาตรฐาน GFM จำนวน 53 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 60 นอกจากนี้ จังหวัดสงขลา มี Smart Farmer จำนวน 1,491 ราย ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการผลิต การลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิต มีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) การพัฒนาคุณภาพสินค้า GAP มี Smart Farmer เป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายคณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...