xs
xsm
sm
md
lg

สรส.หาดใหญ่ แถลงจี้รัฐบาลทบทวนมติ ครม. “เมืองต้นแบบอุตฯ ก้าวหน้าแห่งอนาคต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สาขาหาดใหญ่ ออกแถลงการณ์จี้รัฐบาลทบทวนมติ ครม.ว่าด้วยนโยบาย “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

วันนี้ (10 ก.ค.) ทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สาขาหาดใหญ่ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ว่าด้วยนโยบาย “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 เห็นด้วยในหลักการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และเห็นชอบในหลักการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจขึ้นมา ต่อมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 (การประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาส) ได้มีมติคณะรัฐมนตรี รับทราบมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 เห็นชอบประกาศอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมอบหมายให้ ศอ.บต.ดำเนินการต่อไป

ด้วยข้อกังวลและห่วงใยจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในข้างต้น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาหาดใหญ่ (สรส.หใ.) ซึ่งร่วมทำงานกับภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรียังขาดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างรอบด้าน และยังดำเนินไปด้วยความรีบเร่ง ซึ่งโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จะต้องคำนึงถึงกระบวนการมีส่วนรวมและสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง นโยบายดังกล่าวนี้อาจเพิ่มความทุกข์ สร้างความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น และที่ผ่านมา ในวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 ทาง ศอ.บต. ได้จัดเวทีย่อย 9 ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนผังเมืองจะนะจาก สีเขียวเป็นสีม่วง อันเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความขัดแย้งกัน และยังไม่เห็นด้วยในการจัดเวทีที่จะมีขึ้นอีกในครั้งต่อไป ด้วยเหตุผลข้อกังวลดังนี้

1.การจะเปลี่ยนผังเมืองให้จะนะมีนิคมอุตสาหกรรม 16,753 ไร่ (นิคมอุตสาหกรรมของเอกชนบริษัท TPIPP) ยังไม่ได้มีการศึกษา feasibility study อย่างเป็นทางการ มีเพียงเอกสารประกอบที่ไม่ได้มีรายละเอียดและการศึกษาถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของพื้นที่ การไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพแต่อย่างใด

2.กระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้น กระทำในช่วงเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีบรรยากาศปิดกั้นไม่เปิดกว้างกลุ่มที่คัดค้านไม่เห็นด้วย

3.การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ใช้กติกาและเงื่อนไขที่ปิดกั้นเฉพาะประชาชนในสามตำบลเท่านั้น ประชาชนตำบลติดกันหรือตำบลอื่นอำเภออื่นๆ ทุกกรณีก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ (จะมีการตรวจบัตรประชาชน แล้วจึงให้เข้า) ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนตำบลอื่นในอำเภอจะนะ และจังหวัดสงขลา

4.ศอ.บต.มีอำนาจหรือไม่ หรือได้รับการมอบอำนาจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


ดังนั้น ตามเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาหาดใหญ่ (สรส.หใ.) จึงขอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นดังกล่าว การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาบนฐานศักยภาพในพื้นที่ควรอยู่บนมิติที่แตกต่างกันของฐานภูมินิเวศ การพัฒนาต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และความสมานฉันท์ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจน และความขัดแย้งที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...