xs
xsm
sm
md
lg

กรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่ จ.สงขลา แนะนำโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ จ.สงขลา แนะนำโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อ.สะเดา จ.สงขลา มุ่งเชื่อมต่อการค้าชายแดน พร้อมรองรับปริมาณจราจรในอนาคต ตามหลักมาตรฐานสากล

วันนี้ (2 ก.ค.) กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ จ.สงขลา แนะนำโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตรการคุมเข้ม COVID-19

นายอนุพงค์ จงหวัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อ.สะเดา จ.สงขลา ว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.8+300)-ทล.4145 อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร


จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พิจารณาเห็นว่าโครงการสำรวจ และออกแบบส่วนต่อขยายทางหลวงชนบท สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อ.สะเดา จ.สงขลา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงข่ายที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เชื่อมต่อไปสู่ชายแดน (ด่านชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์) เพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคต และการสัญจรให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านการจราจร โดยออกแบบให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) จากทางอากาศ ทางบกมุ่งสู่ชายแดน อีกทั้งยังส่งเสริม และอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้แก่ จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้างบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต้นส์ จำกัด ให้ดำเนินโครงการสำรวจ และออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะทางรวมประมาณ 18 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจด่านการค้าชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีกำหนดระยะเวลาศึกษาโครงการ 270 วัน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึง 9 มกราคม 2564


ทั้งนี้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อศึกษา และคัดเลือกรูปแบบ หรือแนวสายทางที่เหมาะสม พร้อมศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ และประมาณราคาถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แยก ทล.4145-ทล.4054 อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และออกแบบทางต่างระดับ 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4145 2.จุดตัดข้ามทางรถไฟสายใต้ และ 3.จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4045

นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาผลตอบแทนทางด้านการลงทุน และค่าความเสี่ยงในการลงทุนของโครงการเพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานใน จ.สงขลา และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการอีกด้วย


สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางระหว่าง อ.หาดใหญ่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และ อ.สะเดา ต่อเนื่องไปยังด่านชายแดนปาดังเบซาร์ และด่านชายแดนสะเดา เป็นเส้นทางรองรับการขนส่งผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต สามารถพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายคมนาคม และการขนส่งด้วยการสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งช่วยบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางแยก และพัฒนาเป็นทางลัด (By pass) ทางเลี่ยง (Shortcut) ระหว่างอำเภอ จังหวัด ตลอดจนบรรเทาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 และระบบคมนาคมอื่นๆ ที่มุ่งสู่ด่านชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...