xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ หารือ ศอ.บต.วางแผนงานหนุนเสริมภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ หารือเลขาธิการ ศอ.บต. วางแผนงานหนุนเสริมภารกิจ ศอ.บต. ตามยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธาน คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ หารือ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือภารกิจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เนื่องจากคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ชุดนี้มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการอิสลาม อิหม่ามประจำมัสยิด ผู้แทนเจ้าอาวาส ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสตรี หอการค้า และอื่นๆ หลากหลายองค์กร โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ในการช่วยเหลืองานของ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และรัฐบาล


เลขาธิการ ศอ. บต. เผยว่า ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีบทบาทและหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือและประสานงานกับ ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะนี้ รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในระดับฐานราก เสนอให้ ศอ.บต.ขับเคลื่อนในทุกด้าน เช่น ด้านภาคการเกษตร ปศุสัตว์ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นผู้แทนชุมชนในการเสนอความเห็น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จะนำข้อหารือในวันนี้ เป็นวาระหนึ่งในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละด้าน และวางแผนงานการหนุนเสริมภารกิจงานของ ศอ.บต. ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายรัฐบาล ภายหลังประชุมนัดแรกเพื่อคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...