xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สงขลา นำพสกนิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ จ.สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง สงขลา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

วันนี้ (2 มิ.ย.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง สงขลา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลในการปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทะนุบำรุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นๆ และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จึงกำหนดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม และพิธีกรรมของแต่ละศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และพิธีกรรมที่ดีงาม เป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดอย่างยั่งยืนชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

ทั้งนี้ ชาวพุทธเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุ เป็นวัตถุแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธ ซึ่งพระบรมธาตุเจดีย์วัดชัยมงคล พระอารามหลวง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2435 เป็นวัดราษฎร์มาแต่เดิม เป็นวัดเก่าแก่มีโบราณสถานภายในวัดที่สำคัญ คือ พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นทรงลังกา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2528 ซึ่งชื่อของวัดออกโดยบริบูรณ์ว่า “วัดชัยมงคล พระอารามหลวง” ตามคตินิยมการออกนามพระอารามหลวงชนิดสามัญ ปัจจุบันมีพระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญโญ) เป็นเจ้าอาวาส


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...