xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา เตรียมฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศกรณีโบราณสถานเขายะลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา เตรียมยื่นหนังสือร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนประกาศกรณีการลดขนาดโบราณสถานเขายะลา ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563

วันนี้ (17 มี.ค.) นายวรา จันทร์มณี ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อ “บัก หำน้อย” ในกรณีโบราณสถานเขายะลา เรื่องสรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีใจความว่า

เรียน พี่น้องประชาชนทุกท่าน
เรื่องด่วน กรณีโบราณสถานเขายะลา

วันนี้ เครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลาเพิ่งได้รับรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร (ดังแนบ) ซึ่งสืบเนื่องจากที่เรา (เครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา) ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการ เมื่อวันพฤหัสที่ 12 มี.ค.2563

ที่ประชุมโดย คุณสุชาติ อุตสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธาน ได้มีมติในกรณีโบราณสถานเขายะลา (ลงวันที่ 13 มี.ค.2563) คือ เห็นชอบให้ส่งหนังสือนำเรียนอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1.พิจารณาเพิกถอนการออกประกาศฯ ฉบับดังกล่าว
2.พิจารณาดำเนินการตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทำการร้องคัดค้านภายใน 30 วัน
3.หากผลการพิจารณาดำเนินการเป็นประการใดขอให้แจ้งคณะกรรมาธิการ
 


 
ประเด็น คือ
1.หากอธิบดีกรมศิลปากรไม่ดำเนินการข้อ 1 ก็ต้องไปดูข้อ 2 
ข้อ 2 ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ระบุว่า มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอำนาจกำหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้กระทำได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฏหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ปกครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิ #ร้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อธิบดีแจ้ง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียน และหรือการกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีคำสั่งคดีถึงที่สุดให้ยกคำร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีดำเนินการขึ้นทะเบียนได้

สรุป เครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา จะยื่นหนังสือร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนประกาศตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีประกาศกรมศิลปากรแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานเขายะลาในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) กล่าวคือจะยื่นหนังสือร้องต่อศาลปกครองภายในวันที่ 26 มีนาคม 2563

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอความกรุณาพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญในการปกป้องโบราณสถานเขายะลา เพราะเขายะลาเป็นสมบัติของชาติ เป็นทรัพยากรร่วมของเราทุกคน ตลอดจนลูกหลานของเรา

ขอแสดงความนับถือ
วรา จันทร์มณี
ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา
17 มีนาคม 2563
#โควิดก็กลัวเขายะลาก็ต้องปกป้อง
#อย่าให้ความกลัวมาทำลายความยุติธรรม
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...