xs
xsm
sm
md
lg

นิสิตรุ่นใหม่ใส่ใจเรียนรู้กับ “12 ผลงานวิจัย” ไม่ตั้งหิ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.ทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” หวังนิสิตรุ่นใหม่ใส่ใจเรียนรู้กับ “12 ผลงานวิจัย” ไม่ตั้งหิ้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ท้องถิ่นในจินตนาการ : ความเข้มแข็งจากฐานรากเพื่อการพัฒนาประเทศสู่สหัสวรรษใหม่” ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ 6 สถาบัน ประกอบด้วย คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย นำไปสู่การสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดี อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สู่ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน
 


 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมชมผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 ผลงาน ซึ่งนับเป็นความน่ายินดีที่นิสิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับการผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าไปร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ พร้อมรับเกียรติบัตร จำนวน 12 ผลงาน ดังนี้

1.นายณัฐพล ศรีวะปะ นายธนิน คงประดิษฐ์ นายภัทรกันย์ พรหมเกตุ และ น.ส.ธัญลักษณ์ เพชรหนูเสด หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน จากผลงานเรื่อง การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ เป็นที่ปรึกษา

2.น.ส.ชมพูนุช สุวรรณการณ์ น.ส.ภัชลดา นิติธรเมธา น.ส.ธนาภรณ์ นิลโมทย์ นายมนต์ชัย ยอดขวัญ และ น.ส.ภาสินี เส้งเนตร หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน จากผลงานเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ เป็นที่ปรึกษา

3.น.ส.ฐปิยา ไชยพรม น.ส.จิราเมธ ไกรเกอะ นายธีรภัทร รัตนา น.ส.นาดีมะห์ มะแซ และ น.ส.สุนิษา อินทร์คง หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน จากผลงานเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานทรัพยากรชุมชนบ้านพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ เป็นที่ปรึกษา
 


 
4.น.ส.วรรณกานต์ พุทธรักษ์ น.ส.ณัฐพร ทองฤทธิ์นุ่น น.ส.ณัฐนิชา จันทรักษ์ น.ส.มณฑิตา หนูแดง น.ส.ฤดี บุญพรม และ น.ส.ซัลมี แคเมาะ หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน จากผลงานเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ่อหินฟาร์มสเตย์ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ เป็นที่ปรึกษา

5.น.ส.ปาลิตา ปานแก้ว น.ส.ฤทัยรัตน์ เพชรรักษ์ นายสิทธิพล บุญเลิศ และ น.ส.สุทธิตา สุขเกษม หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก เป็นที่ปรึกษา

6.น.ส.จุฑามาศ หนูฤทธิ์ น.ส.ชยานันต์ แก้วมหากาฬ น.ส.ศิณา คงเขียว น.ส.ปิยะนุช ช่วยรัตนะ และ น.ส.อินทิมา จันวดี หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานกรุงไทยในเขตพัทลุง โดยมีอาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ เป็นที่ปรึกษา
 


 
7.น.ส.ฉัตรธิดา ดิสระมุณี นายชาญวิทย์ จองอัครวรัญญู นายธนากร ธรรมจิณโน นายศุภสิน อัศวเมฆานนท์ และ น.ส.สิริกาญจน์ ทองแก้วเจริญ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง ปัจจัยการสร้างความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาแอดวานซ์ จ.สงขลา

8.น.ส.สุธาวัลย์ สุระคำแหง นายกฤษนัย เพ็งแก้ว น.ส.กาญจนา ปัจฉิมสิริ และ น.ส.สุชาดา อ่อนศรีแก้ว หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง ความพึงพอใจการบริหารค่าตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือนบริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด (สาขาพระแสง) จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษา

9.นายเชษฐกรณ์ จริงจิตร นายกิตติพศ ลูกจันทร์ น.ส.ศรัญญา สุขขี นายศราวุธ เรืองคง น.ส.อรณิชา สมัด หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Generation Y : กรณีศึกษา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค เป็นที่ปรึกษา


 
10.น.ส.กสิณา ศรีละนนท์ น.ส.จารุวรรณ จันทรประดิษฐ น.ส.จุฑารัตน์ ศิริโภชน์ น.ส.พิมพ์สุจี สุวรรณ์ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรมการทำงานตามสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค เป็นที่ปรึกษา

11.น.ส.ปัญจมาพร ปลิดดอก น.ส.พวงผกา ทุมสุวรรณ นายยงศิลป์ ศรีน้อย น.ส.วันวิสาข์ หง๊ะฝา และนายยุทธวีร์ พรหมสีลาย หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก เป็นที่ปรึกษา

และ 12.น.ส.รัตนากร ปรัชพันธ์ น.ส.ชญาภา ดิรัญเพชร นายศุภชัย รุ่งเสรีกุล น.ส.สโรชา พรหมเสนาอติ และนายวิชญ์ ขันทอง หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากผลงานเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต : กรณีศึกษา บริษัท จี ที รับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ เป็นที่ปรึกษา
 


 
ผลงานทั้งหมดของนิสิต ม.ทักษิณ ที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ ถือเป็นงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ทางสังคม และสามารถนำไปปรับใช้จริงได้มากที่สุด โดยทางผู้จัดงานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ทุกผลงานที่นำเสนอล้วนเกิดจากการศึกษาที่เกิดการเรียนรู้ตามสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมองเห็นว่าให้ผู้เรียนได้ตีโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในสังคม ซึ่งแต่ละผลวิจัยที่ได้ พร้อมทั้งนำกลับไปรับใช้สังคมอย่างรู้คิด และเท่าทัน ทั้งยังเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนพัฒนาจากผลของงานวิจัยที่สร้างขึ้น ไม่ใช่การสร้างงานวิจัยที่วางไว้บนหิ้งอย่างในอดีต

ทั้งนี้ เวทีนี้ยังถือว่าเป็นเวทีทางวิชาการที่ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทางสังคมศาสตร์ ได้สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...