xs
xsm
sm
md
lg

ครบรอบ 13 ปี “ทีเคปาร์คยะลา” เตรียมต่อยอดเมืองยะลาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ยะลา - อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์คยะลา จัดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี ด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เตรียมต่อยอดพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (13 ก.พ.) ที่อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์คยะลา นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ได้เดินทางมาร่วมในวันครบรอบ 13 ปี อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์คยะลา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้บริหารเทศบาลนครยะลา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา คุณครู นักเรียน บรรณารักษ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
 


 
นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า ในนามของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ขอแสดงความยินดีที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้ดำเนินการมาครบ 13 ปีในวันนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าว อุทยานการเรียนรู้ยะลาได้แสดงให้พวกเราเห็นว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาทักษะชีวิต การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นการเติมเต็มความรู้ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน

สิ่งที่สะท้อนความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือ การที่เทศบาลนครยะลา ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรีพงศักดิ์ ได้ดำเนินการขยายพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้ยะลาเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากเครือข่ายของเด็กและเยาวชน ผู้ใช้บริการ ผู้ปกครอง โรงเรียน คุณครู บรรณารักษ์ และผู้ทำงานในแหล่งเรียนรู้ในระดับต่างๆ ซึ่งพวกเรามีความเชื่อมั่นว่า พื้นที่ที่จะเกิดขึ้นจะมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป
 

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 
สำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสการครบรอบ 13 ปี และก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 14 ในวันนี้ พวกเราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “เขียนอย่างไรให้เป็นนิทาน” เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการส่งเสริมการอ่าน และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการรณรงค์กระตุ้นนิสัยรักการอ่าน สร้างคุณค่าและความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่น ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี สิ่งสำคัญที่ทำให้อุทยานการเรียนรู้ยะลา สามารถผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน จนทำให้อุทยานการเรียนรู้ยะลา ประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 13 ปี อุทยานการเรียนรู้ยะลา เปรียบเสมือนตันแบบของการจัดการเรียนรู้ ที่รักษารากเหง้าทางปัญญาของท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และองค์ความรู้ที่เท่าทันกระแสโลก และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ห้องสมุดจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหา ความไม่เข้าใจระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะหนังสือทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกัน
 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา
 
อุทยานการเรียนรู้ยะลา จึงเปรียบเสมือนองค์กรที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพราะสถานที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่เสริมสร้างพลัง และจินตนาการในทางสร้างสรรค์ ของเยาวชนในทุกๆ ด้าน โดยส่งเสริมให้ครบทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมทักษะชีวิต การส่งเสริมทักษะการอ่าน การส่งเสริมทักษะศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เท่าทันกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เยาวชนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายวัฒนธรรมได้มีโอกาสทำกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กัน มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

“ทั้งยังเป็นการจุดประกายส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ทั่วถึง กระตุ้นให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยในอนาคตจะมีการต่อยอดให้เมืองยะลากลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้จะต้องเป็นที่ยอมรับ เพื่อการพัฒนาและก้าวต่อไปของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าว
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...