xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังสร้างขวัญและกำลังใจต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (31 ม.ค.) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. พร้อมด้วย ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้แทนประธานชมรมอิสลาม ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เข้าร่วม

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2555 ให้มีการอุดหนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงเกิดการพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
 


 
ซึ่งในปี 2563 ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยมีมัสยิดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจำนวน 2,546 มัสยิด/38,340 คน ได้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการประจำมัสยิด โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

และนอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจุฬาราชมนตรีในการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการสร้างความเข้าใจต่อหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง รวมถึงเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกมิติ ทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีขึ้นอยู่ในพื้นที่ ซึ่งผู้นำศาสนาเป็นองค์กรที่สำคัญต่อการชี้แจงแนวทางให้กับเยาวชนที่หลงผิด อบรม สั่งสอน ให้พบทางสว่างและดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังนั้นรัฐบาลได้เห็นความสำคัญต่อองค์กรศาสนาที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เกิดความสงบในแผ่นดินใต้ต่อไป
   
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...