xs
xsm
sm
md
lg

รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ จ.สงขลา เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์-สถานีวิจัยของคณะทรัพย์ฯ ม.อ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. แหล่งความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มทางเลือกแก่เกษตรกรภาคใต้ หลังประสบปัญหาความผันผวนของราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน

วันนี้ (20 ม.ค.) นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ และสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมผู้บริหารของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเป็นหน่วยงานร่วมสนับสนุนการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และแพะเนื้อ เป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรภาคใต้ ซึ่งประสบกับปัญหาความผันผวนของราคายางพารา และปาล์มน้ำมัน การลดพื้นที่ปลูกยางพารา หรือการขยายระยะปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ กระถิน แค หม่อน และมันสำปะหลัง สำหรับใช้เป็นอาหารโค และแพะ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคใต้มีวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพิงการนำเข้าจากนอกพื้นที่ รวมทั้งการนำมูลกลับมาใช้เป็นปุ๋ยคอก หรือนำไปเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร อีกทั้งยังสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy อีกด้วย
 


 
สำหรับหน่วยงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่คณะฯ เข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา มีเนื้อที่ 325 ไร่ เดิมเป็นสถานีฝึกปฏิบัติงานโคนมของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมา ในปี พ.ศ.2552 ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นหน่วยผลิตโคเนื้อ เพื่อการฝึกงานนักศึกษา และผลิตรายได้ ปัจจุบันมีโคเนื้อ จำนวน 120 ตัว และอีกสถานที่หนึ่งคือ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ซึ่งมีภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในภาคใต้ รวมทั้งศึกษา และวิจัยแพะ รวมทั้งผลิตแพะให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในภาคใต้ ปัจจุบันมีแพะ จำนวน 450 ตัว เป็นแม่พันธุ์ จำนวน 250 ตัว และพ่อแม่พันธุ์แพะของมูลนิธิชัยพัฒนาอีกจำนวน 56 ตัว โดยการดำเนินงานบางส่วนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมปศุสัตว์

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการดำเนินการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อในครั้งนี้ จะเน้นการเพิ่มจำนวนโคเนื้อ และแพะเนื้อต้นน้ำเป็นหลัก ขณะที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทำงานร่วมกับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษคร ในการคัดเลือกเครือข่ายผู้เลี้ยงมาร่วมการผลิตโคเนื้อ และแพะเนื้อต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การให้ความรู้ และนวัตกรรมในการผลิตอาหารโคเนื้อ และแพะเนื้อ การดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิ การวางระบบ GAP ฟาร์ม และร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการตลาดต่อไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...