xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยภาคใต้เปิด 4 จุดหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2563 เผยภาคใต้เปิด 4 จุดหลักใน 4 จังหวัด

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อพื้นที่ของตนเอง ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดงาน Field Day จะมีหน่วยงานเข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ และมีฐานเรียนรู้ต่างๆ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของภาคใต้ มีแผนการเปิดงาน Field Day โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 จุดหลัก ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดสตูล วันที่ 9 มกราคม 2563 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.ละงู โดยมีอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ครั้งที่ 2 จังหวัดชุมพร วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สินค้าหลัก : ผลิตภัณฑ์ผึ้งโพรง ณ ศพก.พะโต๊ะ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สินค้าหลัก : พืชผัก ณ ศพก.ท้ายเหมือง โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 4 จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สินค้าหลัก : ลองกอง ณ ศพก.ระแงะ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ ในการจัดงาน Field Day แต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน ซึ่งเน้นเนื้อหา และเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สามารถสอบถามข้อมูลการจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนักเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...