xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.สงขลา เปิดประชุมสัมมนา (สรุปผลการศึกษา) โครงการบริหารจัดการน้ำใน จ.สงขลา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลา เปิดการประชุมสัมมนา (สรุปผลการศึกษา) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค น้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรตลอดทั้งปี

วันนี้ (29 พ.ย.) ที่ ห้องณทัพพ์รดา ชั้น 2 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จ.สงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา (สรุปผลการศึกษา) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล, นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร, อำเภอสทิงพระ, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอระโนด, อำเภอบางกล่ำ และอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุม จำนวน 274 คน
 


 
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

และเพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาสรุปผลโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 


 
ด้าน น.ส.ชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ำต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร, อำเภอสทิงพระ, อำเภอกระแสสินธุ์, อำเภอระโนด, อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ พร้อมเป็นการสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ

และวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ต มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 274 คน ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการศึกษาออกแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของโครงการ
 


 
สำหรับการสัมมนาในวันนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการทางด้านวิศวกรรม การก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน และการสำรวจออกแบบ งานก่อสร้างระบบประปาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอโครงการโดยคณะที่ปรึกษา และขั้นตอนการดำเนินการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา” และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปผลการประชุม
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...