xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรอย่างครบวงจร

วันนี้ (9 ต.ค.) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ได้มีการเปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย, นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตย์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา, นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
 

 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทุกคนที่ทำงานอยู่ภาคใต้มีเป้าหมายเดียวกัน คือชีวิตคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดีขึ้น ชีวิตพี่น้องชาวใต้ต้องดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้นสำคัญที่สุดคือการมีงานทำ ปศุสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญ และสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ ทำให้ทุกภาคส่วนเชื่อมต่อกันได้ครบวงจร มีการตลาด และขอขอบคุณที่ทำให้พี่น้องชาวใต้ใน 3 จังหวัด เริ่มมีทิศทางในการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อม และยินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ เพื่อสนับสนุนเพิ่มรายได้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้ออีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น และศูนย์กระจายสินค้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัดต่อไป
 

 
สำหรับสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง ได้มีการวางยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร โดยใช้การตลาดนำการผลิต มีรูปแบบการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยหอการค้าทำหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ สามารถผลิตโคขุนมีชีวิตตามคุณลักษณะที่ตลาดต้องการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโคเนื้อของเกษตรกร โดยการวางกรอบขับเคลื่อนระบบการผลิตเชิงโครงสร้าง เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งหากสามารถดำเนินการตามกรอบที่กำหนดได้ ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐ ต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนแบบยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ จะเป็นศูนย์กระจายสินค้า โดยจะพัฒนาศักยภาพการดำเนินการ และการบูรณาการเป็นศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหอการค้าจังหวัดยะลา มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร และเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บริโภคเนื้อจากผลิตผลของคนในพื้นที่ รวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...