xs
xsm
sm
md
lg

ม.อ.ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท จากที่ทรงน้อมนำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ และเห็นผลเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน
 

 
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เนื่องจากทรงมีความสนพระทัยในเรื่องการเกษตร ทรงได้รับการยอมรับยกย่องอย่างกว้างขวาง ทั้งจากพสกนิกรในราชอาณาจักรเลโซโท และนานาประเทศ จากการที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานหลักคิดการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรในราชอาณาจักรเลโซโท และได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ตั้งเป็นศูนย์การดำเนินงาน เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม่ และจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรของราชอาณาจักรเลโซโท และประเทศใกล้เคียง สามารถมาศึกษานำไปปรับใช้ได้ง่าย ทำให้ชาวเลโซโทปลูกพืชหลายชนิดในที่ดินแปลงเดียวกัน โดยเน้นปลูกพืชที่สามารถใช้เป็นอาหาร ไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายเพียงอย่างเดียว นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต รายได้ และความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนของทั้งราชอาณาจักรเลโซโท และภูมิภาคแอฟริกา นับว่าเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออุปโภคบริโภค และจำหน่ายเพื่อเลี้ยงครอบครัว โดยได้มีการเปิดสอนคณะวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการเกษตร คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านพืช สัตว์ การพัฒนาด้านการเกษตร โดยเน้นพืชและสัตว์ที่ปลูก และเลี้ยงกันมากในภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายได้ของคนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม และขายผลิตผลทางการเกษตรเป็นรายได้หลัก และนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นบุตรหลานเกษตรกร

ในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชวงศ์หลายพระองค์ให้ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การนำน้ำมันปาล์มมาทำไบโอดีเซล การทดลองเลี้ยงแพะพันธุ์ดี เพื่อขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนได้นำไปเลี้ยง เป็นต้น
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...