xs
xsm
sm
md
lg

“ม.ทักษิณ” ยกย่องบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ประจำปี 2561

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ม.ทักษิณ” ยกย่อง “รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์” บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ม.ทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2561

ม.ทักษิณ ได้มอบรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยแก่ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานโล่เกียรติยศให้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ทักษิณ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รศ.ดร.กนกพร สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก ม.สงขลานครินทร์ เมื่อ พ.ศ.2545 และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก ม.สงขลานครินทร์ ในปี 2550 ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ในปี 2554 และ 2558 ตามลำดับ

ร.ศ.ดร.กนกพร เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทกับการวิจัยและมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านชีวภาพ และพอลิเมอร์ชีวภาพ ดังจะเห็นได้จากตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับประเทศ 11 เรื่อง วารสารระดับนานาชาติ 29 เรื่อง

การนำเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 51 เรื่อง ผลงานเรื่อง “Optimized synthesis method for transesterification of residual oil from palm oil mill effluent and lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas to environmental friendly biodiesel”, “Feasibility of residual oil form palm oil mill effluent and crude lipase from oil palm fruit as a biodiesel substrate and catalyst” และ “Optimized synthesis of biodiesel using lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas” ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI web of Science Quartile 1 (Impact factor 5.439-5.128)

นอกจากนี้ ยังมีตำรา และที่สำคัญผลงานเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา “กรรมวิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน และ “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 13478, 13479, 14165” และ 14970 ตามลำดับ รวมถึงผลงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรอีก 4 เรื่อง

รศ.ดร.กนกพร ยังได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พุทธศักราช 2561 รางวัล Idea to Prototype Pitching : GSB Startup University Model รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม และได้รับรางวัลเส้นทางนวัตวณิชย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับภูมิภาค (Research 2 Market -R2R 2019) ระดับรางวัลชมเชย

รศ.ดร.กนกพร ยังได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker เรื่อง Biofuel and Biolubricant from Polyhydroxybutyrate ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีพุทธศักราช 2561 เป็นบรรณาธิการวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus เช่น วารสาร Energy Procedia นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และฐาน Scopus มากกว่า 100 เรื่อง

รศ.ดร.กนกพร เป็นอาจารย์ที่ตั้งใจและทุ่มเทให้แก่การสอน การนำผลงานวิจัยบูรณากับการสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์ การอุทิศตนเพื่อการวิจัยอย่างมีสำนึกที่จะอุทิศสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ ตามปณิธาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน” ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...