xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.สงขลา เปิดประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.สงขลา เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สงขลา มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี

วันนี้ (21 ส.ค.) ที่ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาในเขตพื้นที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 

 
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนสาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีหน้าที่จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่น หรือประชาชนเป็นส่วนรวม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค น้ำสะอาดถูกสุขอนามัย และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชากรในพื้นที่ตลอดทั้งปี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนดำเนินการโครงการ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และการศึกษาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 

 
ด้าน น.ส.ชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ อ.สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ ระโนด ควนเนียง และ อ.บางกล่ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน อ.สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ ระโนด ควนเนียง และ อ.บางกล่ำ จำนวน 550 คน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดทำผังแม่บทในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคอุปโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐานไว้ใช้บริโภคอุปโภคตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการ ดังนี้

1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบผลิตประปา ระบบท่อส่งจ่ายน้ำของแหล่งน้ำต้นทุน ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ ระโนด ควนเนียง และ อ.บางกล่ำ

2.เพื่อสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปา และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
 

 
สำหรับการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.สงขลา ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา นำโดย ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.พัชรา พัชราวานิช นำเสนอรายละเอียดโครงการ การประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...