xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรเขต 5 เดินหน้าพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร จากประเทศสมาชิก IMT-GT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดโครงการ “Regional Training for Agriculture Young Farmers in the Framework of IMT-GT” เดินหน้าพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร จากประเทศสมาชิก

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดโครงการ “Regional Training for Agriculture Young Farmers in the Framework of IMT-GT” โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง โดยโครงการดังกล่าวเกิดจากกรอบความร่วมมือ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร และสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของทั้ง 3 ประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 สิงหาคม 2562 ณ จ.ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร และ จ.ภูเก็ต
 

 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ประเทศสมาชิก IMT-GT มีความประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร แต่มีอุปสรรคที่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเผชิญอยู่ คือ การขาดแคลนความรู้ และการเข้าถึงตลาด ทำให้ขาดอำนาจในการเจรจาต่อรอง ไม่สามารถรับประกันราคาสินค้าในตลาดได้ เกิดความไม่เสมอภาคของเกษตรกร ในด้านการเพาะปลูก และการตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริม และดูแลลูกหลานเกษตรกรผ่านโครงการส่งเสริม และพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคการเกษตรสมัยใหม่ โครงการดังกล่าวจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ในการขับเคลื่อนชุมชน และบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมุ่งหวังว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสนใจด้านเกษตรกรรมจะสามารถเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนำไปสู่การประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดในอนาคต นอกจากนี้ พวกเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการทำเกษตรยุค Thailand 4.0 และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการ Regional Training for Agriculture Young Farmers in the Framework of IMT-GT ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรรุ่นใหม่จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 7 คน มาเลเซีย จำนวน 3 คน และประเทศไทย จำนวน 8 คน เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า การอบรมครั้งนี้เน้นมังคุดเป็นหลัก ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การให้ผลผลิตไปจนถึงการจำหน่ายผลผลิต

เนื่องจากมังคุดนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ต้องการมังคุดจำนวนมาก แต่ผลผลิตในประเทศนั้นคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการ ปริมาณมังคุดมีมากก็จริง แต่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานในการส่งออก จึงต้องมีการให้อบรมให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการจำหน่าย เพื่อผลิตมังคุดที่ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก โดยจะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง 3 ประเทศ เดินทางศึกษาในพื้นที่ จ.ตรัง นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้รับความรู้ และประสบการณ์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามบริบทการทำงานของแต่ละประเทศ ทำให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิก IMT-GT
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...