xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน 6 จังหวัดอันดามัน ร่วมทำแผนอนุรักษ์พะยูน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ตรัง - เครือข่ายประมงพื้นบ้าน 6 จังหวัดอันดามัน ลงมติร่วมกันจัดทำ 7 แผนงานอนุรักษ์พะยูนและทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หวังแก้ปัญหาต่างๆ ในระยะยาว

วันนี้ (20 ส.ค.) ที่มูลนิธิอันดามัน อ.เมือง จ.ตรัง เครือข่ายประมงพื้นบ้านจาก 6 จังหวัดอันดามัน เปิดการประชุมร่วมกันกับตัวแทนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานการอนุรักษ์พะยูน และทรัพยากรชายฝั่งเครือข่ายอันดามัน รวมทั้งสร้างความยั่งยืนในการดูแลอนุรักษ์พะยุนร่วมกัน

เนื่องจากพะยูนสามารถพบเห็นได้ในหลายจังหวัดฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะ จ.ตรัง และ จ.กระบี่ ที่พบพะยูนตายแล้วหลายตัว ซึ่งในที่ประชุมมีมติร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันทั้งหมด 7 แผน เตรียมเสนออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป ประกอบด้วย

1.มีแผนงานคุ้มครองเฝ้าระวังและพัฒนาพื้นที่ และเขตอนุรักษ์พะยูน และระบบนิเวศชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาเฝ้าระวังทางทะเล (ฉก.สายตรวจพะยูน) และสนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูนและพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน พร้อมรณรงค์เรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน เนื่องจากพบว่ายังมีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน ได้แก่ อวนทับหิน อวนจมปลากระเบน และเบ็ดราไว ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล และร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน

2.มีแผนงานลดขยะทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้รู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก โดยสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด พร้อมจัดอบรมเรื่องการจัดทำธนาคารขยะในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน จัดทำค่ายเยาวชนอนุรักษ์พะยูน และสร้างจิตสำนึกจัดการขยะร่วมกับโรงเรียนชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน
 

 
3.มีการกำหนดเขตอนุรักษ์หญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก (พะยูน โลมา เต่าทะเล) ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ด้วยการวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมกติกาชุมชนในเขตอนุรักษ์

4.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำ/สมาชิก พร้อมอบรมเครือข่ายประมงพื้นบ้านเรื่องกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอบรมพัฒนาอาชีพเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 6 จังหวัด ตลอดจนร่วมประชุมเครือข่ายอันดามัน ปีละ 3 ครั้ง

5.มีการสำรวจและหารูปแบบที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน

6.มีการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนโดยชุมขน โดยการประชุมและจัดตั้งป่าชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

7.มีการแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน ด้วยการสำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อกันให้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ 6 จังหวัด เพื่อจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนตามแนวทางคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผลักดันให้เกิดการรับรองสิทธิที่อยู่อาศัยในที่ดิน โดยมีคณะกรรมการระดับพื้นที่ จังหวัด และนโยบาย รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูล แผนที่ทำมือ ประวัติชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่ และประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย

นายอะเหร็น พระคง ประธานชมรมประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง กล่าวว่า เนื่องจากพะยูนไม่ได้อยู่เฉพาะที่ จ.ตรัง แต่พะยูนเดินทางไปทั้ง 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน จึงมีมติทั้ง 6 จังหวัดว่า จะร่วมกันจัดการดูแลพะยูนเพื่อลดการตายของพะยูน พร้อมดูแลทรัพยากร เพราะพะยูนตายทั้งใน จ.ตรัง และ จ.กระบี่ นอกจากนั้น ยังมีสัตว์ทะเลหายากทั้งโลมา เต่าทะเล ที่ตายไปจำนวนมาก จึงต้องจัดทำแผนร่วมกัน และจะทำแผนของแต่ละจังหวัดให้เดินไปทิศทางเดียวกัน เพื่อลดการตาย กำจัดปัจจัยเสี่ยง ทั้งเครื่องมือประมง ระบบนิเวศ ปัญหาขยะในทะเล และจะนัดประชุมเครือข่ายของแต่ละจังหวัดด้วย และประชุม 6 จังหวัดในทุกปี
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...