xs
xsm
sm
md
lg

ระนองเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้ สร้างรายได้ปีละกว่า 2 พันล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ระนอง - จังหวัดระนองจัดเสวนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดี ทั้งทุเรียน มังคุด บ้านในวง ที่สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 2 พันล้านบาท

วันนี้ ( 13 ส.ค.) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เกษตรจังหวัดระนอง จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลผลิตผลไม้คุณภาพดี เพื่อยกระดับราคาผลผลิต นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรแล้ว จะเป็นกิจกรรมเสริมทางด้านการตลาด เพื่อให้ตลาดผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรู้รับทราบแหล่งผลิตชนิดและปริมาณการผลิตผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดระนอง ผ่านสื่อมวลชนช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง นายสมชาย บุญเขื่อง ผู้แทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง ร่วมเสวนาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดี และแนวทางการพัฒนาผลไม้จังหวัดระนอง เกษตรกรรมยังคงมีความสำคัญต่อจังหวัดระนองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ มังคุด และทุเรียน สามารถสร้างมูลค่าให้จังหวัดระนองเกือบ 2 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งมีส่วนทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระนองดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งอาหารรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอละอุ่นเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นเยี่ยมของประเทศไทย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้ผลไม้ของจังหวัดระนองมีความเป็นอัตลักษณ์ของเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่บ้านในวงของอำเภอละอุ่นเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นเยี่ยมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดระนอง

อีกทั้งจังหวัดระนองได้ส่งเสริมและขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์หรือ GI 2 ชนิดสินค้า ได้แก่ ทุเรียนในวง และมังคุดในวง ซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนอง ทั้งในเรื่องของคุณภาพรสชาติที่แตกต่างจากที่อื่น ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งผลไม้ของจังหวัดระนองมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย GMP พืชทำให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดีเพื่อยกระดับราคาผลผลิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งก็จะทำให้สามารถเพิ่มคุณค่ามีทั้งยังเพิ่มความต้องการของตลาดทั้งและต่างประเทศอีกด้วย

เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่า ส่วนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรดูแลผลผลิตแต่ละระยะ ตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานและยกระดับสู่การรับรอง (GAP) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่การส่งออก การรวมกลุ่ม ทำตลาดล่วงหน้า การยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต รณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการบริโภค ส่งเสริมการรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน มุ่งเน้นการรวมกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ โดยเฉพาะทุเรียนต้องเร่งป้องปรามผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพไม่ให้ออกสู่ตลาด

นายสมชาย บุญเขื่อง ผู้แทนเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้ กล่าวว่า มังคุดและทุเรียนนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลในวงใต้ สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท และยังเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งผลไม้ไปจำหน่ายประเทศจีน อำเภอละอุ่นมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิตทุเรียนส่งออกและสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีทั้งในฤดูและนอกฤดู มีผลผลิตหมุนเวียนออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี และมั่นใจว่าปีนี้ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจของพี่น้องเกษตรกร

เนื่องจากเกษตรกรก็มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น ทุเรียนบ้านในวง ยังได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง เมื่อผลผลิตมีคุณภาพแล้วการเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก รวมถึงการหาตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานให้โอกาสเข้าร่วมงานต่างๆ เช่น เทศกาลผลไม้และเปิดเมืองกินฟรี, การจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานชิมผลไม้อำเภอละอุ่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยทำให้ผลไม้จากตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากจะได้รับประทานผลไม้คุณภาพผลผลิตที่ดีแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะจองห้องพักโฮมเสตย์เพื่อได้เยี่ยมชมทะเลหมอกและบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนแห่งนี้อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...