xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างปัจจุบัน รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้าง เตรียมนำกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างเหมาะสม

วันนี้ (21 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้รับเป้าหมาย จำนวน 350 ตัวอย่าง ในการสำรวจข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 บันทึกข้อมูลการสำรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประมวลผลภายในเดือนพฤษภาคม 2562 และรายงานผลการสำรวจภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562

รวมทั้งให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ซึ่งทางสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ได้สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษา หรือจบมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยทำงาน หรือทำงานมาแล้วระยะหนึ่ง แต่มีอายุการทำงานไม่เกิน 1 ปี และเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งสิ้น 350 ตัวอย่าง ใน 21 ประเภทอุตสาหกรรม โดยสำรวจระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2562
 

 
ทั้งนี้ จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 350 คน แบ่งเป็นชาย 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และหญิง 217 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ได้แสดงถึงอัตราของค่าจ้างต่อวันของแรงงานกลุ่มเป้าหมาย อัตราเฉลี่ยใช้จ่ายตามอัตภาพที่จำเป็น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ายานพาหนะ และอัตราค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามคุณภาพที่จำเป็น (ค่าใช้จ่ายตามอัตภาพที่จำเป็นรวมกับค่าผ่อนชำระที่อยู่อาศัย ค่าทำบุญทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า และค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง และพักผ่อน) ซึ่งมีผลออกมาดังนี้

อัตราเฉลี่ยของค่าจ้าง 342.40 บาทต่อวัน (ค่าจ้างสูงสุด 490 บาทต่อวัน และค่าจ้างต่ำสุด 320 บาทต่อวัน) อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามอัตภาพที่จำเป็น 307.12 บาทต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 320 บาทต่อวัน จะน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 12.88 บาท อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามคุณภาพที่จำเป็น 325.17 บาทต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 320 บาทต่อวัน จะมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 5.17 บาท

สำหรับผู้มีงานทำในจังหวัดสงขลา 871,710 คน พบว่า ทำงานในภาคเกษตรกรรม จำนวน 290,442 คน คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของผู้มีงานทำทั้งหมด ส่วนผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม มีจำนวน 581,268 คน คิดเป็นร้อยละ 66.68 ของผู้มีงานทำทั้งหมด

ทางจังหวัดสงขลา จึงได้ประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้าง และข้อเท็จจริงทางสังคม และเศรษฐกิจในจังหวัด เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้อย่างเหมาะสมต่อไป
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...