xs
xsm
sm
md
lg

ครม.มีมติให้ “อำเภอจะนะ” จ.สงขลา เป็นเมือง “อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - สรุปมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยให้มีการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 “อำเภอจะนะ” จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

7 พ.ค. 62 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีเรื่อง การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้

1.เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เสนอ

2.ให้ ศอ.บต. กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอขออนุมัติขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 ตุลาคม 2559) เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี 2560-ปี 2563) โดยมีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยครั้งนี้จะขอขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนั้น ศอ.บต. จึงเสนอความเห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ และเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการภายใต้เมืองต้นแบบฯ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ : สาระสำคัญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ

มาตรการ : ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่ เช่น (1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย (2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างอย่างน้อยร้อยละ 50 (3) การให้สิทธิประโยชน์ทางการคลังและการเงินแก่ภาคธุรกิจ (4) การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด

กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน : แผนงานโครงการ พ.ศ.2562-2566 ประกอบด้วย 5 แผนงานโครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (2) การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า [พลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex)] (3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (4) การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และ (5) การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการ เช่น (1) ให้กระทรวงการคลังประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร รวมทั้งดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่ศุลกากรเป็นระบบ (2) ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า กำหนดพื้นที่ปลอดภัยในเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ยังได้เสนอขอให้ ศอ.บต. ประกาศพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 และเสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า เป็นกรรมการและเลขานุการ
 

โรงไฟฟ้าจะนะ (แฟ้มภาพ)


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...