xs
xsm
sm
md
lg

สุดเจ๋ง! ม.อ.พาสื่อเยี่ยมชมวิทยาเขต “ภูเก็ต” ในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศักยภาพทางวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ต ในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2” ชูเด่น PSU Airlines และ PSU Lodge สอนเด็กด้วยประสบการณ์ เน้นภารกิจสนองการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีการจัดโครงการ “เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 2” (The 2nd PSU Network on Phuket Campus) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และทีมงาน ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 

 
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในทุกวิทยาเขต เพื่อให้ไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกัน คือ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม โดยมีการวิจัยเป็นฐานสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ และวิชาชีพในระดับสากล และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้วางแผนเอาไว้ ในรอบการทำงานระหว่างปี 2561-2565

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ก็มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้มีหลายสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และต่างจากวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดให้ได้ชมผลงานเด่นๆ ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตแล้ว ยังได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมพัฒนา เช่น การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า และฟาร์มผลิตภัณฑ์จากทะเลที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของภูเก็ต เช่น มุก เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
 

 
ด้าน รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า วิทยาเขตภูเก็ต มีจุดเน้นทิศทางหลักที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย (Asia’s Education Hub of Hospitality and Tourism) มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทย และอาเซียนศึกษา เน้นผลงาน การวิจัย การบริการวิชาการ การช่วยเหลือชุมชน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยเฉพาะ PSU Airlines ห้องปฏิบัติการเครื่องบินที่เดียวของภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม PSU Lodge โรงแรม ห้องพัก ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริง มีห้องปฏิบัติการครัว Kitchen Lab ห้องอาหาร The Campus ให้ได้เรียนรู้แบบที่มีใช้งานจริงกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานระดับสากล และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาคนภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 

 
โดยมีผลงานเด่นของคณะ และหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เช่น ผลการศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โมเดลการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อสำหรับ Boutique hotel และคาเฟ่ในภูเก็ต การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการน้ำ การวิจัยเพื่อบริหารการจัดการชายหาด ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีเปรียบเทียบมอแกนกับซาไก การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟในภาคใต้ จากยุคโกปี้เตี่ยมสู่อาหารเชิงศิลป์ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการเส้นทางเดินรถสาธารณะภูเก็ต (รถโพถ้อง) ระบบคำแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย และเกมวิ่งไปคิดไปและการแสดงเครื่องดนตรีกู่เจิง การเขียนพู่กันจีน และการวาดภาพจีน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อเข้าชมผลงานที่ทำร่วมกับเอกชนและชุมชน เช่น ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ “ไข่มุกอันดามัน” งานวิจัยรายได้เพื่อชุมชน “สาหร่ายพวงองุ่น” การวิจัยเพื่อร่วมผลักดัน 7 เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า-ถนนถลาง โดยมี นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...