xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดเกษตรกร “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” ณ ลานพระบิดา ม.อ.ปัตตานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” ณ ลานพระบิดา ม.อ.ปัตตานี

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” ณ บริเวณลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยตลาดเปิดทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. เพื่อเชื่อมโยงผลผลิต และสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานจากเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน smart farmer และyoung smart farmer ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตเข้าสู่ตลาดเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เกษตรกรจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ และประสบการณ์จริง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และสนใจ เนื่องจากการตลาดมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ทำการผลิตโดยตรง
 

 
“ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สนับสนุนส่งเสริม ผลักดัน และขับเคลื่อนในทุกมิติ

ปัจจุบันใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีตลาดเกษตรกรทุกจังหวัด ทั้งที่อยู่ภายใต้การดูแลกรมส่งเสริมการเกษตรเอง และที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน และในจังหวัดกระบี่ กำลังจะมีการพัฒนาตลาดเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกร “ถาวร” เพื่อเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากการดำเนินการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ และรองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม

อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำให้เกษตรกร เข้าใจหลักการตลาด สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้ผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะ และปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นวิถีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...