xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงอุสาหกรรมเดินหน้าเปิดศูนย์ปฏิรูปดันกลุ่ม SME ขยายสู่ต่างประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุราษฎร์ธานี - กระทรวงอุสาหกรรมเร่งเดินหน้าเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมที่สุราษฎร์ธานี ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก นำสินค้าภาคเกษตรอาหารทะเล แปรรูปมาพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

วันนี้ ( 14 มี.ค.) ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center 4.0 : ITC 4.0 ) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center 4.0 (ITC4.0) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs)

ให้สามารถปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม(ITC 4.0) ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา (Value-Based Economy) เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากผู้มีรายได้ปานกลางไปสู่ผู้มีรายได้สูง ทำให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

1.การขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ทั่วประเทศ ซึ่งจะให้บริการเครื่องจักรกลาง และพื้นที่ Co-Working Space เพื่อให้เอสเอ็มอีมีพื้นที่ในการพัฒนาสินค้าต้นแบบใหม่ๆ รวมทั้งการบริการที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึก และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสนับสนุนต่างๆ

2.ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center: SSRC) ทำหน้าที่เป็น Front Desk บูรณาการที่ปรึกษา รับคำขอกู้เงิน แก้ไขปัญหาและส่งต่อเอสเอ็มอี โดยจะตั้งศูนย์ให้ได้ 270 แห่งทั่วประเทศที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์บริการเอสเอ็มอี (OSS) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

3.Train The Coach หรือการสร้างโค้ช เพื่อส่งไปช่วยเหลือเอสเอ็มอี 4.SME Big Data โดยจัดทำข้อมูลประชากรเอสเอ็มอี ของประเทศ ที่สามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างและสถานการณ์เอสเอ็มอีของประเทศผ่าน Data Analytic พร้อมสร้างช่องทางให้ SME เข้าถึงบริการของภาครัฐและเครือข่ายอย่างครบถ้วนทุกที่ทุกเวลา 5.โครงการ Big Brothers หรือโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อเชื่อมต่อเอสเอ็มอี สู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลก

6. Digital Value Chain ผลักดันเอสเอ็มอี สู่ห่วงโซ่การผลิตโลก ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม B2B โดยจะพัฒนาระบบเว็บ T-Good Tech ที่เชื่อมต่อ J-Good Tech ผ่านทางการสนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น และในอนาคตจะขยายความร่วมมือไปอีกหลายประเทศเริ่มจาก CLMV ด้วย

7.โครงการเสริมแกร่งเอสเอ็มอีรอบรู้การเงิน เพื่อพัฒนาเสริมความรู้ด้านการเงินทั้งก่อนกู้และหลังกู้เพื่อให้มีบัญชีที่เป็นระบบ มุ่งเป้าสู่ระบบบัญชีเดียวในอนาคต 8.SME Standard Upยกระดับเอสเอ็มอีสู่มาตรฐานที่เหมาะสมโดยพัฒนามาตรฐานเฉพาะ (มอก.S) ให้เหมาะสมกับระดับศักยภาพของเอสเอ็มอีและตรงความต้องการของตลาด และ 9. การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน ผ่านโครงการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) โดยจะพัฒนาศักยภาพชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ทำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อย เช่น วิสาหกิจชุมชนเมื่อเข้ามาสู่โครงการ SME ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 พร้อมเป็นพี่เลี้ยงดูแลในเรื่องการตลาด การผลิต และการเสริมสร้างศักยภาพต่างๆ และ รวมไปถึงแหล่งเงินทุน ผู้ประกอบการยากที่จะทำอะไรหรือยากพัฒนาขึ้นให้เข้ามาตัวอย่างเทคโนโลยีภายในงานนี้มีหลายเครื่องที่จะตอบสนองความต้องการได้ หากมีปัญหาด้านการตลาด การจัดทำบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงาม หรือ จะทดลองขายระบบออนไลน์ ให้เดินเข้ามาปรึกษาได้ที่นี่

สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมในด้านการเกษตร เรื่องท่องเที่ยว และ ภาคอุตสาหกรรม ที่น่าสนใจ ซึ่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศูนย์ ICT โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆ ที่เอาผลผลิตเกษตรมาแปรรูปมาขายให้ชุมชนและขยายออกสู่ต่างจังหวัดรวมทั้งการขยายไปต่างประเทศรวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังการท่องเที่ยวได้ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ระบุว่านักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดสุราษฎรธานีปีละ 6 ล้านกว่าคน มีโรงแรมหลายหมื่นห้องจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งให้ผู้ประกอบการ SME มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ของตนเองเสนอต่อนักท่องเที่ยวซึ่งเชื่อว่าตลาดสินค้าแปรรูปด้านภาคการเกษตรตลาดยังต้องการอีกมากและไปได้ดีSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...