xs
xsm
sm
md
lg

สทพ.จ.ยล.รวมตัวเรียกร้อง รพ.ยะลา ดำเนินการครัวไทยสากล-ที่พักสงฆ์ สร้างความเสมอภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - กลุ่มสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา รวมตัวยื่นหนังสือถึงโรงพยาบาลยะลา เรียกร้องให้ดำเนินการครัวไทยสากล-ที่พักสงฆ์ เพื่อความเท่าเทียมเสมอภาค

วันนี้ (18 ม.ค.) ที่โรงพยาบาลยะลา กลุ่มสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา จำนวน 60 คน นำโดย นายพงศ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันเดินแสดงพลังเรียกร้องขอให้โรงพยาบาลยะลา มีครัวไทยสากล ที่พักสงฆ์ และห้องพยาบาลสงฆ์ ภายในโรงพยาบาลยะลา โดยได้เริ่มเดินออกจากวัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อ.เมือง จ.ยะลา ไปยังโรงพยาบาลยะลา

โดยที่โรงพยาบาลยะลา นายพงศ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา ได้อ่านแถลงการณ์ของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา โดยมีข้อความว่า ด้วยประชาชนคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับถือพุทธศาสนา และเป็นผู้รับบริการสาธารณะ ใช้บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งประชาชนคนไทยมีสิทธิเข้ารับบริการได้โดยเสมอภาค ไม่ว่าด้วยเหตุฉุกเฉินหรือเหตุปกติเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขในพื้นที่ใดของประเทศไทย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคนตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับตลอดมา

ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด รัฐ หน่วยงาน ต้องให้บริการสาธารณะที่มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ ต้องจัดบริการสาธารณะ ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกันเสมอภาคกัน ไม่ว่าประชาชนคนไทยในพื้นที่ไหนรับผิดชอบจะนับถือศาสนา ประเพณี ต่างกัน จำนวนคนจะมากจะน้อย รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องจัดบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้น
 

 
แต่ห้วงหลายปีที่ผ่านมา การบริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาลของรัฐ โดยเฉพาะคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นคนไทยส่วนน้อยในพื้นที่ หลายต่อหลายโรงพยาบาลกลับละเว้นหรืองดเว้นที่จะดำเนินการสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนคนไทยที่รับบริการจากโรงพยาบาลในหลายเรื่อง โดยเฉพาะด้านอุปโภค เกี่ยวกับอาหารของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ซึ่งใช้บริการสาธารณะของโรงพยาบาล กลับได้รับการปฏิบัติละเว้น งดเว้นการปฏิบัติที่ให้เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน

หนึ่งในโรงพยาลเหล่านั้น มีโรงพยาบาลศูนย์ยะลาก็เช่นกัน ไม่ได้จัดให้มีบริการสาธารณะด้านอุปโภค โดยเฉพาะด้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่รับรองรักษา สำหรับบุคลากรด้านศาสนาพุทธ เช่น พระภิกษุ สามเณร เมื่อต้องอาพาธ เมื่อการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งเป็นของรัฐ

ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ หลายต่อหลายครั้ง ประชาชนคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา ไม่ว่าผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย กลุ่มองค์กรในพื้นที่ที่รับบริการ ที่นับถือพุทธศาสนา แม้กระทั่งทางรัฐบาลได้สั่งการให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ดำเนินการด้านอุปโภค สาธารณูปโภค โดยเฉพาะต้องจัดให้มีครัวและอาหารสำหรับคนไทยพุทธ

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดยะลา (สทพ.จ.ยล.) ได้รับมอบหมายจากสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนใต้ (สทพ.จชต.) องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประชาชนคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเรียกร้องให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งต้องดำเนินการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 โรงพยาบาลต้องจัดครัว-อาหาร คนไทยที่นับถือพุทธ เป็นสัดส่วน ข้อที่ 2 โรงพยาบาลต้องจัดให้มีอาคารหรือห้องพักรักษาสำหรับสงฆ์อาพาธเป็นสัดส่วน หากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา หรือโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ไม่ดำเนินการหรือเพิกเฉยที่เป็นรูปธรรมตามข้อเรียกร้องนี้ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนชายใต้ และภาคีเครือข่าย องค์กร ประชาชนคนไทยพุทธทั่วพื้นที่ จะยกระดับการเรียกร้องการดำเนินการต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของข้อง ทั้งด้านกฎหมาย หรือด้านมวลชนเรียกร้องทันที
 

 
จากนั้น นายพงศ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา ได้มอบแถลงการณ์ดังกล่าวให้แก่ นางนาตยา ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลยะลา เพื่อให้ทางโรงพยาบาลยะลา ดำเนินการตามที่ทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา เรียกร้อง

ด้าน น.ส.นภศร ศิริมังคะโล ตัวแทนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในวันนี้ต้องการมาเรียกร้องสิทธิอันพึงได้ของพวกเรา พวกเราอาจจะเป็นกลุ่มที่มีเป็นจำนวนน้อยในพื้นที่ 3 จังหวัด แต่ความเสมอภาคก็จำเป็นจะต้องมี พวกเราจะไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน ในเรื่องนี้ก็คงจะต้องโทษว่าเป็นความผิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ประชาชนเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจ เป็นสิทธิพึงมีและพึงได้

การเรียกร้องครั้งนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนสิ่งที่ทำว่าถูกหรือผิด ทำให้เกิดความขัดแย้งที่บานปลายไปหรือไม่ ความขัดแย้งที่อยู่ในใจทำให้มองหน้ากันไม่ได้ อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกคำสั่งไปเลยว่าจะดำเนินการอย่างไร เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมาในเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการมาแล้วเมื่อครั้งที่เดินทางมาที่ พล.ร.15 แต่เรื่องก็เงียบมาตลอด จึงต้องออกมาเรียกร้องสิทธิที่ควรมีควรได้ ความเสมอภาคต่างๆ ที่จะทำให้ความขัดแย้งหมดไป

“การมีครัวไทยในโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ผ่านมาทราบว่ามีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่เรื่องก็เงียบไป ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวน แก้ไขปัญหาอย่างไร หน่วยงานต่างๆ ต้องมาร่วมกันประชุม หรือถ้าหากขาดแคลนทุนทรัพย์ พวกเราชาวพุทธก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เรียกร้องไปเป็นผล” น.ส.นภศร กล่าว
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...